O konieczności zmian w tym zakresie rolnicy mówią od dawna. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego o zweryfikowanie metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego w listopadzie ub.r. W odpowiedzi na ten wniosek, GUS pismem z dnia 30 listopada 2018 r. przedstawił KRIR szczegółowo tę metodykę i wyniki dochodowości obliczone według niej na przestrzeni ostatnich 11 lat. GUS poinformował również o zainicjowaniu debaty, w celu rozważenia możliwości alternatywnego sposobu wyliczania tego dochodu.

Jak poinformowała KRIR, w siedzibie GUS w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem osób odpowiedzialnych za wyliczanie powyższego wskaźnika reprezentujących GUS, KRIR, resort rolnictwa, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz IERiGŻ. Przedstawiciele GUS zaprezentowali na nim szczegółowo metodykę określania wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego stwierdzając, że w sensie merytorycznym wskaźnik odpowiada dochodowi brutto do dyspozycji rolnika i zawiera również amortyzację. Są to dochody, które rolnik może przeznaczyć na konsumpcję i rozwój gospodarstwa. Jest to wielkość uśredniona dla całego kraju i wszystkich typów produkcji. To dlatego tak bardzo odbiega od rzeczywistych dochodów gospodarstw rolnych.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że zasady wymagają zmian, bo wskaźnik nie funkcjonuje - nie jest wykorzystywany przy udzielaniu kredytów dla rolników, ponieważ wskaźnik wykazuje zaniżony dochód w gospodarstwach inwestujących, natomiast do celów socjalnych wskaźnik jest zawyżony. Dawniej wskaźnik miał zastosowanie, ponieważ gospodarstwa były wielokierunkowe i nie było tak ścisłej specjalizacji i zróżnicowania, jak obecnie. Zdaniem szefa izb, właściwsze byłoby stosowanie nazwy „dochód brutto do dyspozycji rolnika”, jednak ustawa o podatku rolnym nie pozwala na zmianę stosowanej nazwy wskaźnika.

Podczas spotkania rozważano odstąpienie od stosowania wskaźnika i zastąpienie go średnią wieloletnią oraz inne warianty określania dochodu gospodarstw rolnych. Wynikiem debaty jest ustalenie, że GUS przygotuje wykaz aktów prawnych, w których występuje dochód z 1 ha przeliczeniowego, a resorty odpowiedzialne za te przepisy rozważą, czy można je zmienić jeżeli są nieaktualne. Resorty mają zaproponować zmiany przepisów w ramach swoich kompetencji.