Jak podaje wiceminister, odpowiadając na interpelację, w 2020 r. jest realizowany program zwalczania ASF, stanowiący kontynuację programów wcześniej wprowadzonych.

„W miarę istniejących możliwości prowadzone są na terytorium Polski m.in. akcje poszukiwania i bezpiecznej likwidacji zwłok padłych dzików na terenach występowania ASF i terenach bezpośrednio zagrożonych wystąpieniem tej choroby. Prowadzony jest także monitoring bierny u padłych dzików. Dodatkowo, na obszarach: ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia pobierane są do badań laboratoryjnych próbki krwi od dzików odstrzelonych. Realizowane są także systematyczne kontrole spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie” – zapewnił wiceminister.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej korzystają z odstępstw przewidzianych w rozporządzaniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19).

Umożliwia ono Inspekcji Weterynaryjnej prowadzenie części kontroli z użyciem kamer (np. kontrole przedwysyłkowe w eksporcie, kontrole okresowe spełniania wymagań niektórych państw trzecich), o ile infrastruktura w zakładzie oraz przedmiot i zakres kontroli może być zrealizowany w taki sposób.

Ponadto postanowiono o ograniczeniu kontroli, które mogą być zrealizowane w późniejszym terminie bez zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

W miarę możliwości, na termin późniejszy są przekładane w szczególności planowane czynności dotyczące wykonywania badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt oraz kontrole dobrostanu zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt, spełniania warunków weterynaryjnych przez podmioty będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a także kontrole dotyczące spełniania wymogów wzajemnej zgodności.

Działania podejmowane we współpracy z inspektorami sanitarnymi pozwalają na uniknięcie prowadzenia kontroli w miejscach, gdzie przebywają osoby poddane kwarantannie lub zarażone koronawirusem.

Niezależnie od tego, Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi działania w zakresie zwalczania i monitorowania zakażeń wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). „Organy tej Inspekcji mają na uwadze w szczególności fakt, że zaprzestanie tych działań, nawet w trudnych czasach pandemii COVID-19, mogłoby mieć negatywny wpływ na ograniczanie szerzenia się tej choroby” – zapewnił wiceminister.

Wiceminister poinformował też, że spada eksport wieprzowiny.

„Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów eksport mięsa wieprzowego (kod 0203) w 2019 r. wyniósł 445 057 ton o wartości 851 232 tys. euro co oznacza zmniejszenie obrotów w porównaniu z 2018 r. (509 096 ton, 874 684 tys. euro) o 12,6% ilościowo i 2,7% w ujęciu wartościowym.

Jeżeli chodzi o rok 2020 r. zgodnie z dostępnymi danymi Ministerstwa Finansów eksport mięsa wieprzowego (kod 0203) w pierwszych dwóch miesiącach br. wyniósł 60 725 ton o wartości 138 317 tys. euro. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (96 063 ton, 155 114 tys. euro) eksport wieprzowiny był niższy w ujęciu ilościowym o 36,7%, natomiast w ujęciu wartościowym o 10,8%” – podał.