Już półtora miesiąca czekamy na odpowiedź z Elewarru i MRiRW na pytania: "czy jest prawdą, że Elewarr szykuje się do zmiany siedziby? Czy zamierza w tym celu wykorzystać lokale dostępne w KOWR? Jakimi lokalami aktualnie dysponuje KOWR, dostępnymi po ANR i kiedy wygasną te posiadane umowy najmu?"

KOWR natomiast miał w odpowiedzi na te pytania tylko tyle do powiedzenia: „Decyzje  dotyczące zmiany siedziby spółki Elewarr Sp. z o.o. leżą w kompetencji Zarządu Spółki. Do KOWR jako Wspólnika nie wpływały żadne informacje w tej sprawie.

Natomiast jeśli chodzi o lokale jakie wynajmuje KOWR, to informujemy, że KOWR wynajmuje lokal na ul. Inflanckiej 4. Umowa zawarta jest do 31 marca 2022 r. Tylko w tej lokalizacji KOWR posiada powierzchnię do wynajęcia.”

Czy zatem nie należałoby – mając 100 proc. udziałów w Elewarrze i dysponując wolnym lokalem po ANR na Inflanckiej, za który jeszcze dwa lata trzeba płacić czynsz – zainteresować się, czy przypadkiem Elewarr nie zamierza przenieść się do budynku Panoramy na ul. Witosa?

I po co Elewarr ma wynajmować siedzibę biura w miejscu handlowym, gdzie koszt jest wyższy, a parkowanie trudniejsze?

Czyżby chodziło o ułatwienie dojazdu obecnego zarządu do biura? Żandarmeria Wojskowa bada sprawę wykorzystywania pojazdów Akademii Sztuki Wojennej do podwożenia wiceprezes spółki do pracy. A kto zbada koszty podwożenia do pracy zarządu, ponoszone przez spółkę?

Więcej: Kto kieruje Elewarrem i kto kieruje pojazdami jego zarządu?

Tym bardziej należałoby się przyjrzeć takiej gospodarce lokalowej, że NIK wskazała podczas kontroli zakończonej w listopadzie 2019 r. na nieprawidłowości z tym związane.

Jak podano, rozwiązania zaproponowane podczas tworzenia KOWR nie uwzględniały istotnych elementów przekształceń instytucjonalnych: "Wśród szczegółowych rozwiązań zaproponowanych przez Zespół ds. optymalizacji działający w MRiRW nie uwzględniono stanu prawnego nieruchomości najmowanych przez znoszone agencje (tj. najmowanej przez ARR nieruchomości przy ul. Karolkowej i pomieszczeń najmowanych przez ANR przy ul. Inflanckiej) oraz wynikających z tego faktu konsekwencji organizacyjnych i finansowych dotyczących przyszłej siedziby KOWR. Pomimo braku możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez najemcę nieruchomości przy ul. Inflanckiej, nie podjęto wówczas działań zmierzających do ograniczenia ponoszonych z tego tytułu wydatków. Skutkiem tego od 1 września 2017 r. Centrala KOWR mieściła się w budynkach przy ul. Karolkowej 30 oraz przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie.

Ponadto w 2016 r. Dyrektor OT ANR w Warszawie – za wiedzą ówczesnego Prezesa ANR, będącego również członkiem Zespołu ds. optymalizacji – zawarł niekorzystną w kontekście dokonywanych zmian organizacyjnych umowę najmu nieruchomości przy Placu Bankowym 2, co dodatkowo uniemożliwiło pełne wykorzystanie najętych wcześniej nieruchomości przy ul. Karolkowej i przeniesienie tam siedzib warszawskich oddziałów terenowych ANR i ARR, z których po przekształceniach utworzono mazowiecki OT KOWR. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania, zbędne było najmowanie nieruchomości przy Placu Bankowym 2 i ponoszenie ze środków publicznych wydatków na jej utrzymanie. Łączne, miesięczne koszty jej wynajmu wynosiły według danych z 2017 r. ― 93,3 tys. zł.”

NIK podawała: "W 2017 r. koszty brutto z tytułu najmu pomieszczeń Centrali KOWR w budynku przy ul. Karolkowej 30 i Inflanckiej 4 wyniosły odpowiednio: 10 492,2 tys. zł i 6560,6 tys. zł, a w I półroczu 2018 roku ― odpowiednio 4357,7 tys. zł i 3451,4 tys. zł."

Teraz do tego trzeba będzie dodać koszt wynajęcia na Witosa co najmniej dwukrotnie droższego niż na Jagiellońskiej lokalu dla Elewarr.