Jak zauważyli w interpelacji posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Szramka, posiadane akcje KSC nie dają dochodu akcjonariuszom, gdyż „od kilku lat dywidenda nie jest wypłacana posiadaczom akcji”.

W związku z powyższym posłowie skierowali do ministra aktywów państwowych następujące pytania:

1.       Ile podmiotów posiada akcje Krajowej Spółki Cukrowej SA?

2.       Jakie podmioty są właścicielami akcji Krajowej Spółki Cukrowej SA?

3.       Czy przewidywane są zmiany organizacyjne Krajowej Spółki Cukrowej SA?

4.       Jaka dywidenda przysługiwała akcjonariuszom w poszczególnych latach począwszy od 2004 r.?

5.       Jakie względy przemawiają za niewypłacaniem dywidend?

6.       Czy w najbliższym czasie zmieni się sytuacja finansowa akcjonariuszy KSC Polski Cukier SA umożliwiająca wypłaty dywidend?

Jak podał w odpowiedzi Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, KSC ma 63.000 akcjonariuszy, do których należą: Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (79,69%), Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (0,33%), pracownicy, byli pracownicy i ich spadkobiercy (10,50%) oraz plantatorzy, byli plantatorzy i ich spadkobiercy (9,48%).

Począwszy od 2004 r. Spółka sześciokrotnie wypłacała dywidendę akcjonariuszom, ostatnio w 2015 roku nieco ponad 79 mln zł.

„Ogółem, z wypracowanego przez Spółkę zysku netto, wypłacono akcjonariuszom dywidendę w łącznej wys. 1.430.430.376,20 zł, co stanowiło łącznie 61,81% zysku netto osiągniętego przez KSC S.A. w latach 2004 – 2019” – podał wiceminister.

I – jak wynika z dalszej części odpowiedzi – musi to wystarczyć akcjonariuszom, przynajmniej na razie, bo minister tłumaczy zasadność wstrzymania wypłaty dywidendy niepewną sytuacją rynkową:

„Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto na kapitał zapasowy Spółki miały na uwadze z jednej strony zapewnienie środków niezbędnych do zabezpieczenia pozycji KSC S.A. w warunkach rynkowych powstałych po deregulacji rynku cukru, z drugiej natomiast bezpieczeństwo finansowe Spółki w trudnym okresie obniżonych cen cukru.

W opinii Zarządu Spółki, przeznaczenie w ww. okresie zysku na kapitał zapasowy było korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu Spółki, perspektyw jej rozwoju, jak również strategicznych i długoterminowych interesów akcjonariuszy i głównych interesariuszy.”

Natomiast w przyszłości dominująca rola przypadnie… planowanej dominującej roli KSC w planowanym holdingu spożywczym. Wiceminister tłumaczy: „Zgodnie ze Strategią KSC S.A. na lata 2019/2020 – 2023/2024, w kolejnych latach obrotowych planowane jest uzyskanie przez Spółkę zysku netto, jednakże decyzja co do ewentualnej wypłaty dywidendy akcjonariuszom i jej wysokość zależeć będzie od bieżącej sytuacji, planów rozwojowych Spółki w związku z trwającym procesem konsolidacji spółek z branży rolno - spożywczej i decyzji organów korporacyjnych Spółki. (…) prowadzone aktualnie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działania konsolidacyjne spółek z branży rolno-spożywczej zakładają wiodącą rolę KSC S.A. Tym samym, KSC S.A. pełni szczególną rolę w procesie konsolidacji, której celem jest stworzenie silnego podmiotu zdolnego do budowania przewag konkurencyjnych na rynku rolnym. Zakończenie prac konsolidacyjnych <wymusi> pewne zmiany organizacyjne – także w KSC, które będą podyktowane m.in. koniecznością sprawowania nadzoru właścicielskiego i biznesowego nad Grupą Kapitałową Spółki. Jak wynika z informacji przekazanej przez Zarząd, Spółka na chwilę obecną nie przewiduje zmiany profilu działalności, czy też likwidowania jednostek organizacyjnych”.

Kwestia wypłaty lub nie dywidendy w KSC jest dyskutowana od lat. Wskazywano, że w okresie dobrych uwarunkowań wypłacano dywidendę, zamiast przygotować się na trudniejsze lata po zniesieniu kwotowania – miało wtedy chodzić o większe wpływy do budżetu państwa na jego ratowanie:

KSC - zamiast prywatyzacji kolejne drenowanie z dywidendy

Zysk KSC potrzebny na łatanie dziur budżetowych?

Teraz co do zasady dywidendy nie trafiają do skarbu państwa i akcjonariuszy, a budżetowe wpływy zapewniają inne działania niż zysk ze spółek.

Więcej:

KOWR bez dywidendy ze spółek, w których ma udziały

Od lat planuje się też utworzenie holdingu spożywczego, stabilizującego rynek rolny, od jakiegoś czasu wiążąc te plany coraz silniej z KSC:

Krajowa Grupa Spożywcza znów za pół roku

Zamiast prywatyzacji, akcjonariusze spotykają się obecnie z zachętami do pozbywania się akcji KSC, do których należy też brak wypłaty zysku. Prawo pierwokupu oraz prawo nabycia akcji KSC ma KOWR.

Więcej o prywatyzacji KSC:

Prywatyzacja KSC wciąż możliwa

Holding rolno-spożywczy czy prywatyzacja KSC?

Cała odpowiedź wiceministra w załączniku.