Zmiana przepisów dotyczących składek na rolniczy fundusz ubezpieczenia społecznego (KRUS), aby lepiej odzwierciedlały indywidualne dochody, to działanie rządu, przewidziane jako realizacja zaleceń Rady UE z 12 lipca 2011 r., uwzględnione w przyjętym 25 kwietnia 2012 r. przez Radę Ministrów Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2012/2013 (KPR 2012/2013).

Omawiając postęp w realizacji tego działania, rząd stwierdził: „Prowadzone są prace analityczno-studyjne nad koncepcją reformy ubezpieczenia społecznego rolników. Opracowanie koncepcji planowane jest, zgodnie z expose Prezesa Rady Ministrów, po uprzednim wdrożeniu systemu obowiązkowej rachunkowości w gospodarstwach rolnych i opracowaniu systemu opodatkowania dochodów z działalności rolniczej, tj. po 2013 r.”.

Podobne sformułowania zostały użyte przy omawianiu „uzależnienia wysokości składek zdrowotnych rolników od ich dochodów”. Przypomniano o wejściu w życie ustawy zobowiązującej posiadaczy co najmniej 6 ha do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne „za wszystkie osoby ubezpieczone w ich gospodarstwach rolnych”. Zapowiedziano zarazem, że „Dalsze prace w zakresie uzależnienia wysokości składek zarówno zdrowotnych, jak i emerytalno-rentowych od dochodów rolników, prowadzone będą po wdrożeniu systemu obowiązkowej rachunkowości w gospodarstwach rolnych (tj. zgodnie z exposé Premiera po 2013 r.)”.

Przypomnijmy, że w swoim expose premier zapowiedział: „Ponieważ rolnictwo mimo swojej specyfiki, którą szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 roku dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach”.