Jak podano w złożonym w Sejmie „Sprawozdaniu o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.”, w 2018 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 79.504.488,03 euro, co stanowiło 35,23 % limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonego wówczas dla RP w wysokości 225.700.000 euro na okres trzech lat podatkowych.

W lutym 2019 roku został podniesiony limit krajowy do wysokości 295.932.125 euro. Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych (tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 13 listopada 2019 r.) na dzień 13 listopada 2019 r. została udzielona w kwocie 295.932.125,00 euro.

Limit de minimis w rolnictwie to od 2019 roku 1,25 proc. rocznej produkcji rolnej danego kraju (wcześniej – 1 proc.). Natomiast maksymalna kwota pomocy, która może zostać przydzielona jednemu gospodarstwu przez okres trzech lat to 20 tys. euro (wcześniej – 15 tys.).

Pomoc de minimis w rolnictwie w 2018 roku była udzielana przez następujące podmioty (kwota pomocy podana w euro):

1. jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) - 8 991 702,19

2. marszałkowie województw - 1 541,05

3. wojewodowie - 13 230,21

4. starostwa, w tym urzędy pracy - 521 648,84

5. urzędy skarbowe - 10 540 689,22

6. inspektoraty weterynaryjne - 8 099,60

7. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 409 161,39

8. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 57 108 425,19

9. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 479 386,90

10. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 385 139,26

11. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 935 819,05

12. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 20 325,79

13. Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska - 14 202,17

14. pozostałe: OHP, stowarzyszenia gmin - 75 117,17

Razem: 79 504 488,03

Przypomnijmy, że pomoc de minimis to pomoc o stosunkowo niskiej wartości, która nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. W związku z tym to państwo członkowskie UE samo, bez konieczności notyfikacji, decyduje o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Pomoc taka przysługuje też poza rolnictwem - dla przedsiębiorstw maksymalna kwota pomocy, jaką państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to 200 tys. EUR brutto, a dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Limit de minimis w rolnictwie określony jest w rozporządzeniach Komisji (UE), nie można go zwiększyć czy zaliczkować na wniosek państwa – może być jednak podwyższony z 1,25 proc. rocznej produkcji rolnej do jej 1,5 proc. i do 25 tys. euro na jeden podmiot – Polska nie korzysta z tej możliwości.

Więcej o zasadach liczenia limitu de minimis:

Jak jest liczony limit de minimis?

Limit de minimis prawie się skończył – i co dalej?