Jak zapewnił minister w odpowiedzi na interpelację poselską, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka została w 2019 r. wypłacona zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, natomiast „jednostki doradztwa rolniczego otrzymują jedynie ok. 65% środków na wynagrodzenia z dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a pozostałą część pozyskują m.in. prowadząc działalność gospodarczą. Środki zarobione przez pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w części im należnej zgodnie z zapisami regulaminów wynagradzania, są następnie wypłacane m.in. jako premie. Są to więc środki bezpośrednio powiązane z aktywnością pracowników, którzy w ten sposób zwiększają przychody jednostek”.

Ponadto minister zaznaczył, że spółki hodowli roślin i zwierząt, spółki nabyte przez KOWR i Elewarr (osobno wymieniony w odpowiedzi) „są spółkami prawa handlowego, działającymi w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i tym samym nie są jednostkami podległymi KOWR”, a wynagrodzenia w nich nie są finansowane ze środków budżetu państwa. Nie zostały więc uwzględnione w odpowiedzi.

Szczegóły – w załączniku.

Zwróćmy uwagę, że choć w odpowiedzi minister tłumaczy wydatki na premie dla ODR-ów, to najwięcej kosztowało co innego:

- 11 692 pracowników ARiMR zainkasowało 44,7 mln trzynastek i ponad 60 mln zł nagród,

- 2068 zatrudnionych w KOWR – ponad 12 mln trzynastek i ponad 10,2 mln zł nagród,

- 6267 zatrudnionych w KRUS – ponad 19,8 mln zł trzynastek, i 41,9 nagród.

Razem 25 888 pracowników zainkasowało 85 842 098,96 zł tytułem trzynastek, 134 270 526,54 zł nagród, 43 553 380,42 premii, w tym prezesi i wiceprezesi 256 765,64 trzynastek, 653 320,68 nagród i 235 568,96 premii.

Można byłoby gratulować, gdyby nie fakt, że jednocześnie brakuje na dopłaty do nasion dla rolników czy pomoc po suszy, że o refundacji składek KRUS czy podniesieniu zasiłku chorobowego nie wspomnę…

I dlaczego zamiast wynagrodzeń wypłaca się pracownikom premie i nagrody? Czy to na pewno zdrowy system?

To już kolejny rok, w którym minister rolnictwa zadziwił hojnością.

Więcej: Ardanowski: Wypłata nagród i premii w instytucjach podległych resortowi zgodna z prawem