Zgodnie z regulaminem Rynku Towarów Rolno – Spożywczych Towarowej Giełdy Energii S.A. (Załącznik 1A), w ramach którego prowadzony jest Giełdowy Rynek Rolny, do obrotu giełdowego w ramach RTRS kwalifikują się nasiona rzepaku wolne od GMO wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej, spełniające m.in. następujące wymagania jakościowe:

1. Nasiona rzepaku powinny być dojrzałe, czyste, zdrowe, o właściwym zapachu barwie i połysku.

2. Nasiona powinny być wolne od żywych szkodników (w tym roztoczy) niezależnie od ich stadium rozwoju.

3.Zawartość substancji niepożądanych w nasionach nie może przekraczać najwyższych dopuszczalnych poziomów określonych w trzech unijnych rozporządzeniach (w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych i w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy).

4.Produkcja nasion rzepaku powinny spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Dyrektywy RED.


Nasiona rzepaku powinny spełniać następujące parametry jakościowe: 

- Maksymalna wilgotność wg PN-EN ISO 665 - 9,0%

- Maksymalna zawartość zanieczyszczeń ogółem wg PN-EN ISO 658 - 2,0%

- Minimalna zawartość oleju wg PN-EN ISO 659 - 40,0%

- Maksymalna zawartość kwasu erukowego wg PN-EN ISO 12966-4 - 2,0%

 

Aby zachęcić do handlu rzepakiem na GRR - Zarząd TGE S.A. podjął decyzję w sprawie obniżenia opłat dla rzepaku od transakcji zawieranych w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Opłaty dla transakcji, których przedmiotem jest rzepak przedstawiają się następująco:

- usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w systemie notowań jednolitych i notowań ciągłych - 1,20 PLN/tonę,

- usługa giełdowa dotycząca transakcji sesyjnych zawieranych w trybie aukcyjnym - 1,20 PLN/tonę.

Giełdowy Rynek Rolny powstał w ramach projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez KOWR w latach 2018-2020. Handel na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzony jest od 1 września 2020 r. przez Towarową Giełdę Energii S.A., na podstawie licencji przekazanej przez KOWR.

Ostatnia transakcja na GRR miała miejsce....  13 maja.

W sumie, w tym roku za pośrednictwem GRR sprzedano 4725 ton pszenicy (klasa B) i 25 ton żyta. Średnia cena ważona pszenicy to 991,53 zł/t w I kwartale i 953,70 zł/t w II kwartale, a żyta - 705,50 zł/t.

Dotychczas do handlu na GRR nie zaoferowano kukurydzy.

Czy znajdą się chętni na handel rzepakiem za pośrednictwem Giełdowego Rynku Rolnego? Czy rzepak "rozhula" wreszcie ten kanał sprzedaży?