Jak informuje MRiRW - jak podano: zgodnie z informacją z Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. przekazaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – „w 2018 i 2019 roku w spółce zaprawiono środkiem Vitavax 365 ton materiału siewnego kukurydzy odmiany Kadryl. Zaprawiony materiał siewny został rozdysponowany zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących przepisach.”

Więcej: W Małopolskiej Hodowli Roślin zaprawa za 2,5 mln zł plus utylizacja…

Ministerstwo potwierdza przy tym, że po 30 stycznia Kadrylu z Vitavaxem miało już nie być:

„zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Vitavax 200 FS (zawierającego substancję czynną tiuram) utraciło ważność 24 października 2018 r. Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R- 608/2018d z dnia 23 października 2018 r. środek ochrony roślin Vitavax 200 FS wprowadzony do obrotu do dnia 24 października 2018 r. mógł być:

    sprzedawany i dystrybuowany do dnia 30 lipca 2019 r.,

    stosowany, przechowywany, unieszkodliwiony do dnia 30 stycznia 2020 r.

Nasiona zaprawione środkiem ochrony roślin Vitavax 200 FS, nie mogą być używane (wysiane)  i wprowadzane do obrotu po dniu 31 stycznia 2020 r.

Powyższe terminy na zużycie zapasów środka ochrony roślin Vitavax 200 FS i wysiew zaprawionych ww. środkiem nasion wynikają z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających tiuram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 254 z 10.10.2018, str.1).

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nieodnowienie-substancji-czynnej-tiuram zamieszczona jest informacja dot. nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram.”

Tyle ministerstwo. Skoro nie ma problemu, to dlaczego jest dyscyplinarne zwolnienie z pracy dla pełnomocnika ds. zarządzania jakością w MHR?

Więcej:  Kto odpowie za zaprawienie w MHR 400 ton kukurydzy wycofanym środkiem?

Małopolska Hodowla Roślin milczy, więc nie wiemy.