Posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke pytali m.in. „Jak Pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, ocenia rynek trzody chlewnej w Polsce oraz sytuację na rynku trzody chlewnej i w sektorze wieprzowym w Polsce z perspektywy producentów i konsumentów?”

Wiceminister stwierdził, że: „Rynek trzody chlewnej w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, co powoduje stosunkowo niską efektywność produkcji i ograniczone możliwości dostaw dużych ilości jednolitego surowca o ściśle określonych parametrach, a co za tym idzie niską pozycję konkurencyjną rolników w stosunku do oczekiwań zakładów przetwórczych. Kierowane są zachęty do polskich producentów ukierunkowane na zrzeszanie się i tworzenie organizacji, a także programy dofinansowujące modernizację gospodarstw, jednak w tym zakresie nadal pozostaje niewykorzystany potencjał.”

Wiceminister dodał, że produkcja żywca wieprzowego zawsze charakteryzowała się wysokim stopniem ryzyka wynikającym ze specyfiki rynku trzody chlewnej, co przejawia się cyklicznością i sezonowością wahań oraz związaną z tym zmiennością cen i wielkości produkcji.

Jak stwierdził, hodowców świń dotknęła pandemia, ale otrzymają pomoc: „W bieżącym roku producenci świń odczuli również nieoczekiwane skutki pandemii COVID-19 uzyskując ze sprzedaży świń wyraźnie niższe dochody w porównaniu z rokiem ubiegłym czy początkiem br. kiedy ceny żywca wieprzowego osiągnęły poziom nienotowany dotychczas na rynku. W odpowiedzi na kryzys związany ze skutkami COVID-19 m.in. producentom świń wypłacona zostanie pomoc na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.”

Wiceminister (a zapewne i minister, w imieniu którego odpowiadał) widzi też problem związany z ASF – ale najwyraźniej dotyczy on eksportu, bo odpowiedź stwierdza: „Oczywiście wymiernym problemem dla swobodnego rozwoju krajowej produkcji wieprzowiny pozostaje afrykański pomór świń, który ogranicza możliwości eksportu polskiej wieprzowiny. Rząd podejmuje wszelkie niezbędne działania w zakresie zwalczania występowania tej choroby. Ocena rynku wieprzowiny z perspektywy konsumenta powinna być pozytywna zarówno pod względem różnorodności oferty handlowej, jak również jakości oferowanych produktów. Prowadzone liczne kampanie promujące polską żywność oraz oznakowanie produktów oznaczeniem PRODUKT POLSKI czy też przepisy w zakresie obowiązku prezentacji wizerunku flagi państwa pochodzenia w przypadku świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, które wejdą w życie od 30 września br. mają na celu zapewnienie możliwości świadomych wyborów zakupowych.”

Czytaj też: KE przekazała Polsce rekomendacje dotyczące WPR