PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Na wsi to jest klawe życie

Na wsi to jest klawe życie
Problemy zdrowotne częściej były zgłaszane przez mieszkańców miast niż mieszkańców wsi; fot. kiwibu z Pixabay

Autor:

Dodano:

Tagi:

GUS co dwa lata analizuje stan kapitału ludzkiego w Polsce. Właśnie ukazała się publikacja „Kapitał ludzki w Polsce w latach 2016-2020”.Wynika z niej jasno, że mieszkańcy wsi nie mają powodów do uskarżania się. Nic więc dziwnego, że przybywa ich, a ubywa mieszkańców miast.

Jak podaje GUS, w końcu 2020 r. Polskę zamieszkiwało 38265 tys. osób, w tym 51,6% kobiet, co oznacza spadek o 168,0 tys. osób w stosunku do 2016 r. Liczba mieszkańców miast wyniosła 22905,1 tys. osób (59,9%) i była niższa w porównaniu z 2016 r. o 224,4 tys. Wzrosła natomiast liczba mieszkańców wsi. „Nadal odnotowuje się sukcesywny wzrost liczby ludności mieszkającej na terenach wiejskich, zlokalizowanych głównie wokół dużych miast oraz spadek liczby mieszkańców miast, którzy w 2020 r. stanowili 59,9% ogólnej liczby ludności Polski (w 2016 r. odpowiednio 60,2%). W 2020 r. przeważający udział osób zamieszkałych na wsi wystąpił w czterech województwach: lubelskim (53,6%), małopolskim (51,9%), podkarpackim (58,6%) i świętokrzyskim (54,6%)” – podaje GUS.

Przybywa osób młodych (wzrost odnotowano w grupie osób w wieku 7-12 lat - o 61,9 tys. – oraz 13-15 lat - o 83,5 tys.) i niemało jest pracujących: w 2020 r. najliczniejszą grupą, stanowiącą 59,5% ludności Polski, były osoby w wieku produkcyjnym, z tego 62,4% w wieku produkcyjnym mobilnym. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zwiększyła się w latach 2016-2020 o 0,8% osiągając w 2020 r. 6953,6 tys. Ale liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2020 r. wzrosła o 9,0% w porównaniu z 2016 r.

Polska starzeje się jednak wolniej niż inne kraje UE: w 2020 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności Unii Europejskiej wyniósł 20,6%. W Polsce udział ten wyniósł 18,2%. Pod względem liczby mieszkańców zajmujemy  5 miejsce (8,5%) wśród 27 krajów europejskich.

 

Młodzi są mobilni

W 2020 r. miejsce zamieszkania na pobyt stały zmieniło o 6,8 tys. osób więcej niż w 2016 r. i 83,3 tys. osób mniej niż w 2019 r. Niezależnie od kierunku migracji, w 2020 r. migrowały głównie osoby w wieku produkcyjnym (68,4%) oraz przedprodukcyjnym (23,7%) – podaje GUS.

Wyjechało z Polski 8,8 tys. osób – o 3,2 tys. mniej niż w 2016 r.

W latach 2016-2020 liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce zmieniła się w nieznacznym stopniu – zanotowano spadek o 1,6% w stosunku do 2016 r. (w miastach odpowiednio o 2,7%, natomiast na wsi liczba osób aktywnych zawodowo nie zmieniła się). Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 49,5%, a liczba pracujących wzrosła o 0,3%.

Praca i wykształcenie mają wielki wpływ na deklarowane zadowolenie z życia - 71,0% pracujących mieszkańców Polski było usatysfakcjonowanych swoją sytuacją zawodową. Wśród mężczyzn blisko 73% zadeklarowało najwyższy poziom zadowolenia. Na stopień zadowolenia z pracy wpływ miał również poziom wykształcenia respondentów. Wśród osób z wykształceniem wyższym udział zadowolonych stanowił 78,0%, natomiast w przypadku osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym liczba osób odczuwających satysfakcję wyniosła 62,8% - wylicza GUS i dodaje, że z sytuacji zawodowej częściej zadowoleni byli respondenci z miast (73,2%) niż wsi (67,7%). Wiek badanych nie wpłynął znacząco na zróżnicowanie oceny zadowolenia z aktualnej pracy, choć można zauważyć, że z wiekiem przybywało respondentów niezadowolonych.

 

Zdrowie przede wszystkim

W 2019 r. długotrwałe problemy zdrowotne (trwające co najmniej 6 miesięcy) wystąpiły u 37,4% badanych osób (o 0,8 p.proc. więcej niż w 2018 r.). Długotrwałe problemy zdrowotne częściej były zgłaszane przez mieszkańców miast (39,4%) niż mieszkańców wsi (34,4%).

W 2020 r. przeciętna długość trwania życia mężczyzn wyniosła 72,6 lat, natomiast kobiet – 80,7 lat.

Różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn wyniosła więc 8,1 roku i zwiększyła się w stosunku do 2019 r. o 0,4 roku.

Nie jesteśmy pod tym względem wyjątkami - Polska znalazła się na 36 miejscu w Europie (najwyższa różnica jest na Białorusi - 10,2 roku, a najniższa w Albanii i Holandii - 3,1 lat).

Jest też zauważalna różnica w długości życia w zależności od regionu: przeciętne trwanie życia kobiet mieszkających w województwach leżących na terenie Polski wschodniej i południowo-wschodniej było dłuższe niż średnia dla kraju.

 

Edukacja dla wszystkich

W roku szkolnym 2020/21 objętych edukacją przedszkolną było 87,2% dzieci w wieku 3-5 lat, na obszarach wiejskich – 67,7%.

Ten dobry start daje duże możliwości na przyszłość. W badaniu umiejętności czytania i interpretacji przeprowadzonym w 2018 roku w 79 krajach Polska z wynikiem 512 punktów znalazła się na 4 miejscu w Unii Europejskiej i na 10 miejscu wśród krajów i regionów biorących udział w badaniu. W obszarze nauk przyrodniczych Polska zajęła 11 miejsce wśród państw i regionów biorących udział w badaniu (3 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej). Rezultat ten był o 10 punktów wyższy w porównaniu z 2015 r.

Rośnie liczba osób kształcących się w szkołach średnich – udział uczniów techników zwiększył się z 38,8% w roku szkolnym 2016/17 do 41,2% w roku szkolnym 2020/21, zmniejszył się natomiast udział uczniów liceów ogólnokształcących (o 1,8 p.proc.).

W ostatnich latach w Polsce obserwowano spadek udziału absolwentów studiów technicznych i przyrodniczych, w stosunku do ogólnej liczby absolwentów uczelni - z 28,6% w roku akademickim 2015/16 do 25,1% w roku akademickim 2019/20. Ale ogólnie nie ma się czym martwić: w 2019 r. Polska uplasowała się na 11 miejscu wśród 28 krajów Unii Europejskiej pod względem liczby absolwentów przyrodniczych, technicznych i informatycznych kierunków studiów na 1000 ludności w wieku 20-29 lat, osiągając wartość wskaźnika 20,1 osób.

Polska należy do czołówki państw europejskich pod względem poziomu wykształcenia mieszkańców. Udział osób w wieku 25-64 lata, które ukończyły edukację na poziomie co najmniej średnim wyniósł 93,2% w 2020 r. przy średniej 79,0% dla krajów Unii Europejskiej – podaje GUS.

Mieszkańcy naszego państwa garną się więc do wiedzy – nic dziwnego, gdyż jak podaje GUS, wysokość wynagrodzenia wzrasta wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym z tytułem lub stopniem naukowym mogły w Europie liczyć na wynagrodzenie prawie dwukrotnie wyższe niż osoby z wykształceniem średnim, w Polsce różnica ta wyniosła około 59%. Na każdym poziomie wykształcenia kobiety zarabiały znacznie mniej niż mężczyźni.

 

Praca? Raczej nie w rolnictwie

W 2020 r. powstało w Polsce 470,4 tys. nowych miejsc pracy (o 148,3 tys. mniej niż w 2016 r.), zlikwidowano natomiast 329,8 tys. miejsc (o 4,7 tys. mniej niż w 2016 r.) – podaje GUS.

W ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy znajdują się niezagospodarowane miejsca pracy. Na koniec 2020 r. było 17,5 tys. nowych, jeszcze nie obsadzonych miejsc, głównie w przetwórstwie przemysłowym (32,0%) oraz w budownictwie (13,1%). Najczęściej były to miejsca przeznaczone dla specjalistów, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Praca nie czeka raczej na rolników, ogrodników, leśników i rybaków – i to dotyczy całego kraju.

 

Internet? Raczej nie na wsi

W latach 2016-2020 liczba gospodarstw domowych dysponujących łączem internetowym wzrosła zarówno w miastach, jak i na wsi. Wolniejszy przyrost zaobserwowano w miastach do 100 tys. mieszkańców – 9,1 p.proc. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców – 9,2 p.proc., podczas gdy na wsi przyrost ten wyniósł 11,5 p.proc.

Duży przyrost łączy może zapowiadać wzrost zainteresowania Internetem. Teraz na wsi nie jest z tym najlepiej. Najwięcej korzystających w ciągu ostatnich 3 miesięcy zaliczało się do osób pracujących (66,8%), wśród których wyróżniali się pracujący najemnie (54,6% użytkowników), jednocześnie najmniejszą grupę stanowili rolnicy – 3,6% - podaje GUS. Rolnicy deklarowali najczęściej niskie umiejętności cyfrowe (46,9%).

W 2020 r. użytkownicy posługiwali się Internetem w celach prywatnych przede wszystkim w celu wysyłania i odbierania e-maili (79,2% użytkowników), czytania wiadomości, gazet lub czasopism (78,6%) oraz korzystania z wyszukiwania informacji o towarach i usługach (75,4%). Na kolejnych miejscach uplasowały się rozmowy głosowe lub wideo – 66,1% użytkowników oraz korzystanie z bankowości internetowej (59,5%). Najbardziej znaczący wzrost zainteresowania w stosunku do 2016 r. dotyczył rozmów głosowych lub wideo – 29,6 p.proc. – podaje GUS.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)

 • Tomek 2021-12-29 07:11:58
  W dużym udziale system dopłat bezpośrenich do ha to pieniądze wyrzucone w błoto bo trafiają do właścicieli gruntów a nie rolników. Cwaniaki z miasta mają ziemię czasem na drugim końcu Polski i kasują. W związku z tym nie dziwię się, że dużo młodych ludzi ze wsi nie widzi przysżłości w zawodzie rolnika. Opłacalność jest słaba generalnie
  • Michał 2021-12-31 22:47:30
   Proste: uczciwie zarób pieniądze, wykup ziemię od "miastowego" i sam kasuj dopłaty, daj przyszłość swoim dzieciom.
 • dla nieroba 2021-12-28 12:34:18
  na wsi jest zawsze klawo miasto ich utrzymuje 3 miesiace pracy
 • Wielkopolski 2021-12-28 11:19:44
  Tak klawo jest:) (:
 • Polski rolnik 2021-12-28 11:17:52
  Najbardziej klawo ma rolnik, któremu w sąsiedztwie jego zagrody albo pól pobuduje się klawy mieszczuch albo jego dzieci i mu zaczyna wprowadzać klawy Nowy Ład.
  • mnemonic222 2021-12-28 16:33:11
   Jak sprzedał ziemię wsiok to niech mu budują i wprowadzają...
 • Robert 2021-12-28 08:01:24
  Mi zostało jeszcze dwa lata na zobowiązania unijne...mam 35 lat i nie widzę perspektyw w gospodarce...sądziłem że góry przeniosę a tu za przeproszeniem du....świnie po 4 zł ,zboże 1100 ,paliwo 6 ,mleko 1,6 a nawozy 4 koła...dwa lata przedykwic i puszczam w dzierżawę dopóki płacą nieźle ...a ja do roboty...nie będę produkował za mniej niż zero
  • Cov 2021-12-28 09:56:04
   Właśnie, a unia chce dotacjami wspierać takich @Robertów, a nie rolników towarowych. Małorolni po 5latach od otrzymania dotacji zlikwidują działalność, bo dotacje tylko przedłużą agonię. Będą to społeczne pieniądze wywalone w błoto
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.203.18.65
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.