Kontrola wykonania budżetu państwa jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jej celem jest dostarczenie niezależnej i obiektywnej informacji o tym, jak kontrolowane jednostki oraz rząd realizują budżet państwa. Prezes NIK, wypełniając konstytucyjny obowiązek, co roku przedkłada Sejmowi na posiedzeniu plenarnym dokument „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej”, zawierający podsumowanie efektów prawie 400 jednostkowych kontroli budżetowych.

„W działalności Zasobu wystąpiły nieprawidłowości polegające na niewdrożeniu wszystkich standardów kontroli zarządczej w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji, zaciągania zobowiązań niemających pokrycia w planie finansowym Zasobu oraz niecelowym działaniu polegającym na sprzedaży produktów stanowiących zastaw rejestrowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poniżej ustalonej wartości 3,6 mln zł, tj. niższej o 17,3% od wartości zastawu” - podano w „Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r.”, która trafiła do Sejmu.

W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla oceny negatywnej NIK stosuje ocenę w formie opisowej.

„Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku” NIK w części dotyczącej rolnictwa została omówiona podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- W zakresie realizacji w 2019 r. planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa NIK stwierdza nieprawidłowości w obszarze udzielania gwarancji i poręczeń dla dwóch podmiotów – mówił Marek Adamiak, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi NIK. - Nieprawidłowości polegały na tym, że nie wszystkie standardy kontroli zarządczej były przestrzegane w KOWR, a tym samym nie zapewniono funkcjonowania efektywnej, skutecznej kontroli zarządczej w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji. Ponadto stwierdzono zaciąganie zobowiązań niemających pokrycia w planie finansowym ZWRSP na kwotę 40 000 tys. zł – niecelowe działanie, polegające na wyrażeniu zgody na sprzedaż produktów stanowiących zastaw rejestrowy KOWR poniżej wartości ustalonej w umowie zastawu o 3600 tys. zł. Ponadto stwierdzono błędy w sporządzaniu sprawozdań dotyczących zasobu. W związku z nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała trzy wnioski do dyrektora generalnego KOWR o dostosowanie systemu kontroli zarządczej do zakresu zrealizowanych zadań związanych z udzieleniem pomocy w formie poręczeń i gwarancji w celu zapewnienia prawidłowości działań w tym zakresie, a także zaciągania zobowiązań w wielkościach ujętych w planie finansowym oraz na cele wskazane w tym planie.

Jak dodał Marek Adamiak, należałoby racjonalizować działania w zakresie prowadzenia gospodarki majątkowej, szczególnie dotyczącej udzielania poręczeń i gwarancji.

Do problemu tego posłowie nie odnieśli się w dyskusji. Wszystko jednak wskazuje na to, że owe „dwa podmioty”, przy udzielaniu dla których gwarancji i poręczeń doszło do nieprawidłowości, to Eskimos i Bielmlek.

Więcej:

Co wspólnego mają Orlen i Eskimos?

Pomoc rolnikom czy lekkomyślne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi?