Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załączoną dokumentację zweryfikowano rzetelnie, wydając w tych sprawach stosowne decyzje – podaje NIK po kontroli mającej odpowiedzieć na pytanie: Czy środki przeznaczone na funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem?

Wszystkie świadczenia zostały wypłacone w wysokości i w terminach określonych w wydanych decyzjach.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W latach 2016-2017 wydatkowano łącznie 40,9 mld zł (odpowiednio: 17,4 mld zł i 23,5 mld zł) na realizację przez gminy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i na koszty obsługi – podaje NIK.

Gminy prawidłowo wykorzystywały dotację na wypłatę świadczenia.

W 2017 r. zmniejszyła się liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w stosunku do 2015 r., w którym nie obowiązywał Program (np. z zasiłków celowych na zakup: odzieży o 55 proc. AGD o 50 proc. i z zasiłków okresowych o ponad 25 proc.) – zauważa NIK, ale dodaje,  że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż nastąpiło to wskutek wprowadzenia świadczenia wychowawczego, które jako niewliczane do dochodu, nie wpływa na ocenę zdolności do uzyskania wsparcia  z pomocy społecznej. Występują także inne czynniki, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej np. podjęcie zatrudnienia, czy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj też: Spada wskaźnik ubóstwa na polskiej wsi