KRUS informuje, że od dnia 1 grudnia 2007 r. kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynoszą:

30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 811 zł 10 gr
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.892 zł 40 gr
130% tego wynagrodzenia 3.514 zł 50 gr

Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Świadczenia
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego 

  na dzień 01.09.2007

  na dzień   01.12.2007

emerytura i renta  podstawowa 

597 zł 46 gr

597 zł 46 gr

renta strukturalna

896 zł 19 gr

896 zł 19 gr

dodatek pielęgnacyjny  

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

229 zł 79 gr

229 zł 79 gr

dodatek kombatancki   

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

dodatek kompensacyjny   

22 zł 98 gr

22 zł 98 gr

dodatek dla
sieroty zupełnej  

287 zł 93 gr

287 zł 93 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

153 zł 19 gr

153 zł 19 gr

ryczałt energetyczny    

111 zł 48 gr

111 zł 48 gr (od 1.03.2007)

dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat (po 28.02.2005 r.)    

2.059 zł 92

2.059 zł 92 gr (od 1.03.2007)

zasiłek pogrzebowy

5.288 zł 68 gr

5.406 zł 82 gr (od 01.12.2007)

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego: 

30%    

   793,40 zł

   811 zł 10 gr

70%

1.851,10 zł

1.892 zł 40 gr

130%

3.437,70 zł

3.514 zł 50 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

413 zł 37 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

351 zł 38 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

8,00 zł

8,00 zł

zasiłek macierzyński

2.091,11 zł

2.091,11 zł

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 470,00 zł

 470,00 zł

Składka na ubezpieczenie

IV kw. 2006

I, II, III, IV kw. 2007

emerytalno-rentowe

179 zł 00 gr

179 zł 00 gr

wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie

72 zł 00 gr

72 zł 00 gr

Źródło:KRUS