Ile mamy gospodarstw rolnych?

Prezes GUS, odpowiadając na interpelację poselską, podał najnowsze dane.

W 2010 było 1509,1 tys. gospodarstw rolnych. W 2017 roku mieliśmy już tylko 93,1 proc. z nich.

Ubyły zwłaszcza gospodarstwa najmniejsze, przybywa tylko liczba gospodarstw większych niż 20 ha, a tych większych niż 50 ha mamy teraz prawie o jedną trzecią więcej niż w 2010 r.

W 2017 roku było 1405,7 tys. gospodarstw rolnych, w tym (w nawiasie zmiana procentowa, rok 2010=100 proc.):

razem do 1 ha włącznie  -    20,5 tys. (82,5)

1,01-1,99   ha  -       263,1   tys.  (87,5)

2,00-2,99    ha   -     190,1    tys.   (89,1)

 3,00-4,99      ha -     259,4   tys.   (93,8)

5,00-9,99  ha     -  316,0 tys.  (91,2)

10,00-14,99   ha    -     142,4   tys.     (94,0)

15,00-19,99   ha  - 70,4 tys.   (97,7)

20,00-49,99   ha   -    tys.  108,3   (111,6)

50 i więcej  ha  -     35,4 tys. (131,0)

 Warto zauważyć, że saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały w latach 2003-2017 było dodatnie i zawierało się w przedziale od 24 tys. (w 2015 r.) do 47,9 tys. osób (w 2007 r.). W latach 2016-2017 utrzymywało się na poziomie 25-26 tys. Dodatnie saldo migracji oznacza, że napływ na wieś przewyższał odpływ ze wsi.