W gospodarstwach indywidualnych, przy spadku cen produktów rolnych sprzedawanych w skali roku o 2,3% i wzroście cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele konsumpcyjne i inwestycyjne o 0,2%, wskaźnik relacji cen (<nożyce cen>) produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i usług zakupywanych był dla producentów rolnych mniej korzystny niż przed rokiem i wyniósł 96,9” – podaje GUS w opracowaniu „Rolnictwo w 2020 r.”

 

Ale dochód rośnie

Wzrost dochodu ma być wynikiem szybszego wzrostu wartości rolniczej produkcji.

„Według danych wstępnych Polskiego FADN, opracowanych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 9,7% i wynosił 49011 złotych. Zwiększenie dochodu było efektem zwiększenia wartości produkcji o 16,2% przy wyższych kosztach ogółem o 15,1% oraz o 2,7% większej kwocie dopłat do działalności operacyjnej” – podaje GUS.

 

Rośnie dochód na osobę i rozporządzalny

Według wyników badania budżetów gospodarstw domowych sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiała się pomimo pandemii COVID – 19, która miała wpływ na poziom i strukturę wydatków. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę wyniósł 1919 zł i nominalnie w skali roku były wyższy o 5,5% (1819 zł w 2019 r.) – wylicza GUS.

Tendencja wzrostowa przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego została utrzymana, ale jej dynamika została spowolniona. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę, które wyniosły 1210 zł, w tym wydatki na towary i usługi konsumpcyjne – 1165 zł, były nominalnie niższe odpowiednio o 3,4% i o 3,0% niż w 2019 roku.

Gospodarstwa domowe rolników dysponowały dochodem rozporządzalnym w wysokości 1854 zł na 1 osobę i cechowały się najniższym udziałem wydatków w dochodach i największą średnią kwotą nadwyżki dochodu nad wydatkami. Przeciętne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych rolników wynosiły 840 zł i były o 30,6% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2019 r. niższe o 27,0%).

Czytaj też:

Pogłębia się różnica w dochodach, jakimi rozporządzają rolnicy i inne grupy

 

Rosną ceny środków produkcji

GUS podaje, że w 2020 r. notowany był wzrost cen większości podstawowych środków produkcji dla rolnictwa i w porównaniu z rokiem poprzednim najwyższe tempo wzrostu cen odnotowano dla maszyn i narzędzi rolniczych, obsługi maszynowej produkcji rolniczej i ogrodniczej (o 3,8%), materiałów budowlanych (o 3,2%) i usług weterynaryjnych (o 3,1%). Wzrost cen nasion siewnych, drzewek, sadzonek i nawozów wapniowych wynosił ponad 2%. Pasze podrożały o 1,4 proc., a środki ochrony roślin o 2 proc. Dziś, na koniec 2021 roku, trudno w to uwierzyć, ale w 2020 roku „Wysoki wzrost cen nawozów fosforowych w 2019 r. został wyhamowany i wynosił 0,4%. Niższe były ceny paliw (o 6,5%) i nawozów mineralnych lub chemicznych (o 2,5%), w tym nawozów azotowych (o 4,0%)” – podaje GUS.

 

Dobre wyniki produkcyjne rolnictwa

Wartość produkcji globalnej sektora rolnego w cenach bieżących w 2020 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 5,8% w wyniku wzrostu wartości produkcji roślinnej o 13,8% - wyliczono. W produkcji zwierzęcej odnotowano spadek o 1,5%. W produkcji roślinnej największy wzrost wartości zanotowano w produkcji zbóż (o ponad 22%), owoców (o ok. 14%, w tym jabłek o ok. 15%). Niewielki spadek wartości produkcji odnotowano jedynie w grupie roślin przemysłowych (o ok. 1%). Zmniejszenie wartości produkcji zwierzęcej wynikało ze spadku wartości produkcji żywca wieprzowego i jaj kurzych (po ok. 2%).

Wskaźnik cen w globalnej produkcji rolniczej wyniósł 104,0, w tym w produkcji roślinnej 112,5, a zwierzęcej 96,3.

 

„Indywidualnie” rok 2020 gorszy niż 2019

W wyniku spadku cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne o 2,3% (w 2019 r. wzrost o 15,7%) oraz umiarkowanego wzrostu cen towarów i usług zakupywanych przez te gospodarstwa na cele konsumpcyjne, bieżącej produkcji rolniczej i inwestycyjne o 0,2% (przed rokiem wzrost o 3,6%), wskaźnik relacji cen („nożyce cen") był mniej korzystny dla rolnictwa niż w roku ubiegłym i wyniósł 96,9 (przed rokiem 112,1) – to podsumowanie sytuacji przez GUS.

Czytaj też:

Ile zarabia rolnik?