Ile kosztuje rzeczywisty pobór podatku od nieruchomości (w tym również podatku rolnego i leśnego) w zakresie kosztów organów podatkowych, jak również kosztów ponoszonych przez podatników? – zainteresowali się posłowie Piotr Chmielowski i Wincenty Elsner.

Niestety nie dowiedzieli się – z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra finansów Macieja Grabowskiego wynika, że nikt takich danych nie gromadzi. Organem podatkowym właściwym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego jest wójt.

„Ministerstwo Finansów nie dysponuje danymi na temat kosztów poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego ponoszonych przez gminy – odpowiedział wiceminister. - Koszty te, do których zaliczyć można m.in. wydatki związane z prowadzeniem postępowań podatkowych, w tym doręczaniem postanowień i decyzji podatkowych, wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki od nieruchomości, stanowią wydatki bieżące budżetów gmin i wykazywane są w sprawozdawczości budżetowej w dziale: Administracja publiczna łącznie z pozostałymi kosztami działalności urzędów gmin. Z tego względu informacje na temat wysokości kosztów ponoszonych w związku z poborem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są jedynie w posiadaniu poszczególnych gmin.”

Jak dodał wiceminister,  „Zebranie takich danych przez Ministerstwo Finansów wymagałoby dokonania badania ankietowego w 2479 jednostkach samorządu terytorialnego w 2013 r., nad którymi minister finansów, stosownie do art. 14 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, sprawuje jedynie ogólny nadzór podatkowy”.