PRZEGLĄD PRASY: Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta
Obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
(podstawa: MP z 2006 r. nr 74, poz.745)


Źródło: Gazeta Prawna