PRZEGLĄD PRSAY: W 2007 roku podatek rolny wynosi:
- 88,80 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),

- 177,60 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Źródło: Gazeta Prawna