Jak wynika z przedstawionej informacji, najwięcej pomocy wymagają rodziny wielodzietne.

- Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby mieszkające na wsi w 2010 r. była potrzeba ochrony macierzyństwa, głównie w rodzinach wielodzietnych - mówiła w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Prekurat , zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. - Ponad 61 proc. rodzin ubiegających się o takie wsparcie mieszkało na wsi. Kolejne powody to zdarzenia losowe, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ubóstwo i bezrobocie.

Można zauważyć duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania potrzebujących.

- Najwięcej rodzin mieszkających na wsi korzystało z pomocy społecznej w województwach: podkarpackim (65 proc.), lubelskim (60 proc.) i świętokrzyskim (58 proc.), a najmniej – w województwach: łódzkim (34 proc.), dolnośląskim (33 proc.) i śląskim (20 proc.).