GUS przedstawił wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za 2 kwartał 2019 r.

W sektorze rolniczym w  II kwartale 2019 r. było zatrudnionych 9 proc. ogółu pracujących – tj. 1484 tys. osób.

Dla wielu osób była to praca dodatkowa – bo praca dodatkowa wykonywana była najczęściej właśnie w rolnictwie (40,5% ogółu pracujących dodatkowo).

W tym czasie w rolnictwie indywidualnym było zatrudnionych  1323 tys. osób, najwięcej w wieku 45-54 lata - 380 tys., ale niewiele mniej, bo 316 tys. w wieku 35-44 lata.

775 tys. zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym to mężczyźni. 105 tys. osób pracujących w rolnictwie indywidualnym mieszka w miastach, 1218 tys. – na wsi.

Wykształceniem wyższym legitymuje się 111 tys. spośród tych osób, 376 tys. ma wykształcenie średnie zawodowe i policealne, 94 tys. – średnie ogólnokształcące, a najwięcej, bo 560 tys. – zasadnicze zawodowe, podstawowe - 182 tys.

GUS zbadał też liczbę pracujących według liczby godzin przepracowanych w badanym tygodniu i statusu zatrudnienia. Z ogółem pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych 1323 tys. osób: 18 tys. podało, że nie pracowali,  ale mają pracę, 8 tys. nie pracowało z powodu choroby, nikt nie był na urlopie. Pracujących, którzy w badanym tygodniu przepracowali 1-19 godzin było 103 tys., 139 tys. podało, że ich tydzień pracy liczył 20-29 godzin, 203 tys. osób  wskazało na 30-39 przepracowanych godzin, a najwięcej, bo 860 tys. osób pracujących w gospodarstwach rolnych przepracowało 40 i więcej niż 40 godzin.

Wyliczona przeciętna liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu według statusu zatrudnienia w głównym miejscu pracy i wybranych sekcji PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) wskazuje na dłuższy tydzień pracy zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych niż w innych sekcjach PKD. I tak, o ile przeciętna liczba przepracowanych godzin ogółem wynosi 37,6 na jednego pracującego, to w indywidualnych gospodarstwach rolnych osiągnęła 39,7. Dla porównania: w górnictwie to 38,8, w sektorze zajmującym się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 39, w budownictwie – 40. Tylko ta właśnie sekcja ma dłuższy tydzień pracy niż indywidualny rolnik, a równy z nim, tj. liczący 39,7 godzin pracy tydzień jest jeszcze w transporcie i gospodarce magazynowej.

Dodajmy, że liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) przypadających na 1000 osób pracujących zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast nie zmieniła się ogółem w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W II kwartale 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 837 (w miastach 836, na wsi 839), w I kwartale 2019 r. – 862 (w miastach 853, na wsi 875), natomiast w II kwartale 2018 r. – 837 (w miastach 829, na wsi 849).