Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach, KOWR ma obwiązek prowadzić wykaz umorzeń kwot pow. 100 tys. zł.

Na dzień dzisiejszy wykaz ten ma 31 pozycji, a ostatni wpis datowany jest na 13 września br. Dzięki niemu wiemy, że KOWR właśnie umorzył kwotę należności wynoszącą 2.929.338,30 zł.

Jak uzasadniono, podstawą prawną do tego umorzenia jest przepis z ww.  rozporządzenia (§ 4 ust. 3 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) przewidujący możliwość umorzenia należności w całości lub w części z powodu ich nieściągalności, jeżeli dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2022 rok obfituje w duże umorzenia długów

Analizując dane z wykazu widać, że bieżący rok obfituje w duże umorzenia długów. W maju 2022 roku 2.292.100,47 zł długu KOWR umorzył spółce z o.o., jako uzasadnienie podając § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, tj.: dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność; należności nie odzyskano w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego.

W lipcu br. 1.777.903,28 zł, a w sierpniu br. kolejne 1.387.577,13 zł należności "darowano" innym dwóm firmom, jak podano - w wyniku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego albo postępowanie upadłościowe zostało umorzone w związku z brakiem majątku upadłego.

O umorzeniu 730 248,02 zł należności z tego samego powodu jak wyżej zdecydowano też w czerwcu br. 

W wykazie za ten rok znajdują się jeszcze trzy umorzenia na kwotę 337 239,47, 394 639,07 i 482.526,85 zł.

Rekord umorzenia po raz drugi

Warto dodać, że tegoroczny, wrześniowy wpis w wykazie umorzeń KOWR to drugi z rzędu z taką wysoką stawką. W marcu 2018 r. KOWR umorzył dłużnikowi 2.640.528,03 zł należności. Jako powód podano ten sam przepis rozporządzenia, jak w przypadku tegorocznego "rekordu".