Powzięliśmy wątpliwości. Opublikowaliśmy już wyjaśnienia sytuacji nadesłane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziś informacje nadesłane przez Ministerstwo Rolnictwa:

„Rada Promocji Polski działa pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Radosława Sikorskiego. Do zadań Rady Promocji Polski należy:

-              opracowanie projektów wytycznych oraz średnio i długofalowych strategii promocji Rzeczypospolitej Polskiej;

-              proponowanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, środowiskami twórczymi, środowiskami polonijnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej;

-              opiniowanie na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra projektów aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych, których przedmiotem jest promocja Rzeczypospolitej Polskiej lub które mogą wywołać skutki w dziedzinie promocji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na posiedzeniu Rady Promocji Polski w dniu 14 lutego 2013 r. podjęto uchwałę nr 19 w sprawie powołania grup roboczych Rady Promocji Polski do realizacji ważnych horyzontalnych projektów promocyjnych. We wrześniu 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej Promocji polskiej żywności i agroturystyki, w której skład weszli przedstawiciele resortów, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz organizacji działających w tym obszarze. Podczas tego spotkania ustalono, że w celu wzmocnienia promocji polskiej żywności należy określić zestaw produktów, które stałyby się silną  i rozpoznawalną na całym świecie marką Polski np. polskie jabłko.

Odnośnie pytania dotyczącego opracowania strategii promocji polskiej żywności podkreślić należy, że obecnie trwa reforma polityki promocyjnej i informacyjnej UE, która ma na celu wzmocnienie konkurencyjności rolnictwa europejskiego, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w państwach trzecich, poprzez realizację następujących celów:

–             zwiększenie poziomu wiedzy konsumentów dotyczącej zalet europejskich produktów rolnych;

–             rozwijanie i otwieranie nowych rynków dla europejskich produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;

–             zwiększenie skuteczności i efektywności polityki.

Prace nad polską strategią promocji polskiej żywności trwają równolegle z reformą unijną, gdyż strategia powinna uwzględniać cele unijne oraz korelować z zasadami wypracowanymi na poziomie UE, a jednocześnie zapewnić powiększenie rynku zbytu polskich produktów rolno-spożywczych.

      Odnosząc się do pytania dotyczącego współpracy w placówkami dyplomatycznymi wskazać należy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ściśle współpracuje z właściwymi wydziałami polskich ambasad w zakresie organizacji oraz przygotowania polskich wystąpień podczas międzynarodowych targów, wystaw oraz innych wydarzeń związanych z promocją polskiej żywności.”