Solidarność RI postanowiła swoją akcję protestacyjną zróżnicować. Nie ogłosiła ogólnopolskiego protestu, zarządy regionalne na własnym terenie prowadzą protesty, uzależnione od lokalnych potrzeb.
KPRWZ podczas protestu w Pyrzycach wystosował petycję do premier Ewy Kopacz.
Oto jej treść:


PETYCJA
Komitet Protestacyjny Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego
na proteście w Pyrzycach w dniu 3 lutego 2015 roku

Brak długofalowej, perspektywicznej i kompleksowej polityki rolnej i brak dialogu rządu ze środowiskiem rolniczym, powodują, że sytuacja w polskim rolnictwie stale się pogarsza a najważniejsze jego problemy pozostają wciąż nierozwiązane. W związku z brakiem reakcji ze strony rządu na wcześniejsze wystąpienia środowisk rolniczych dotyczące ciągle narastających problemów w rolnictwie od kilku lat, przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Sprawujący od ponad siedmiu lat władzę rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie realizuje wielokrotnie zgłaszanych przez rolników postulatów, a zaniechania w obszarze polityki rolnej doprowadziły do dramatycznej sytuacji na niemal wszystkich rynkach rolnych, co zagraża żywotności ekonomicznej polskich gospodarstw rodzinnych.

Wciąż nie zapewniono równych warunków konkurencji polskim rolnikom w Unii Europejskiej, a rząd nie realizuje dostępnych mechanizmów, które poprawiłyby konkurencyjność naszych gospodarstw, wycofując się z wynegocjowanych mechanizmów wsparcia krajowego w latach 2014-2020. Rząd koalicji PO-PSL nie realizuje polityki zmierzającej do poprawy struktury agrarnej polskich gospodarstw rodzinnych. Szczególnie widoczne jest to na Pomorzu Zachodnim. Od ponad dwóch lat mimo wielokrotnych obietnic i podpisanych uzgodnień, rząd nie przyjął ustawy regulującej obrót ziemią także po roku 2016, która zabezpieczy ziemię dla polskich gospodarstw rodzinnych i uchroni przed niekontrolowanym odpływem do kapitału zachodniego.

Wciąż nie podjęto odpowiednich działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, poprzez powiązanie rolników z przetwórstwem oraz przyjęcie ustawy o sprzedaży bezpośredniej, która pozwoliłaby rolnikom sprzedawać przetworzoną żywność z własnych gospodarstw, uniezależniając ich od wielkich sieci handlowych oraz nieuczciwych pośredników. Do tej pory nie wprowadzono też zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w pełnej wysokości.

Wciąż mimo wielokrotnych apeli, rząd nie powołał Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego, która na zasadzie Komisji Trójstronnej byłaby platformą wypracowywania kompleksowych i systemowych rozwiązań służących poprawie sytuacji w rolnictwie. Domagamy się tego od wielu lat.

Domagamy się ustawowego zakazu upraw GMO w Polsce. Wartością polskiego rolnictwa, unikatową w skali Europy, jest nieskażone środowisko i wysoka jakość produkowanej żywności. To właśnie ona decyduje o naszej konkurencyjności na światowych rynkach.

Jako Komitet wciąż oczekujemy realizacji tych postulatów!

Wieloletnie zaniechania w polityce rolnej obecnego rządu oraz większości parlamentarnej (PO-PSL) sprawiły, że obecna sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna a brak dochodowości produkcji rolniczej może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rodzinnych. W związku z powyższym domagamy się natychmiastowego podjęcia działań, które pomogą ustabilizować bieżącą sytuację w rolnictwie, a w szczególności:

- szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań prawnych uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, która powinna trafić na powiększenie gospodarstw rodzinnych, w tym regulacji zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi po 2016 roku. Żądamy traktowania dzierżawy z prawem dziedziczenia, jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami.

- Żądamy definitywnego rozwiązania, w porozumieniu z rolnikami - właścicielami gospodarstw rodzinnych z terenu powiatu pyrzyckiego, problemu obrotu ziemią rolną.
W szczególności wyłączenia gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych z gospodarstw rolnych Obojno i Ślazowo. Na terenie powiatu pyrzyckiego ponad połowa gruntów rolnych o wysokiej jakości jest w posiadaniu spółek z dominującym kapitałem obcym.

- Żądamy podjęcia odpowiednich działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, w tym przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej.

- Wsparcia w postaci rekompensat za utracone dochody dla producentów bydła opasowego, głównie tych którzy ucierpieli na skutek załamania eksportu i wprowadzenia embarga na handel z Rosją.

- Podjęcia interwencji w celu przywrócenia eksportu polskiej wieprzowiny na rynki wschodnie, jak również wprowadzenia rekompensat za straty spowodowane wystąpieniem wirusa ASF i wstrzymaniem eksportu w związku z rosyjskim embargiem.

- Ochrony rodzimego rynku wieprzowiny przed dalszą zapaścią i spadkiem pogłowia.

- Podjęcia działań blokujących spadek cen mleka w skupach i odejścia od kar za przekroczenie kwot mlecznych.

- Wsparcia finansowego dla producentów owoców (głównie jabłek) i producentów warzyw, którzy ponieśli straty w dochodach na skutek ograniczenia eksportu, głównie do Rosji.

- Ochrony polskiego rynku zbóż przed bezcłowym importem zbóż spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy oraz wsparcia producentów zbóż rekompensatami za utracone dochody.

Polskich rolników nie można dłużej traktować po macoszemu. Domagamy się realizacji kompleksowej i długofalowej polityki rolnej rządu i osobistego zaangażowania Pani Premier w sprawy polskiego rolnictwa, które zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe całemu społeczeństwu. Oczekujemy rozwiązań systemowych, które zapewnią stabilność, opłacalność produkcji i rozwój polskim gospodarstwom rodzinnym.

Liczymy, że nasz dzisiejszy apel nie pozostanie bez odpowiedzi Pani Premier i ciągle oczekujemy, że znajdzie Pani czas by spotkać się z rolnikami celem omówienia sytuacji w rolnictwie. Wypracowaniu rozwiązań służących stabilizacji sytuacji w polskim rolnictwie może służyć debata publiczna.

Jesteśmy gotowi do dialogu. Oczekujemy spotkania z Panią Premier i kompleksowego zaangażowania rządu w rozwiązywanie problemów polskiego rolnictwa.
W przypadku braku podjęcia dialogu ze Związkiem, zmuszeni będziemy do zaostrzenia formy protestu.

(-)
Edward Kosmal
Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Protest w Pyrzycach (3.02.2015 r.)