Rząd zauważył, że liczba przedsiębiorstw działających na wsi jest niewielka, choć rosnąca.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się istotny wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na obszarach wiejskich. Według rejestru REGON w 2001 r. zarejestrowanych na nich było około 700 tys. podmiotów, a w 2009 r. ponad 930 tys., co stanowi około 1/4 ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Jednocześnie wskaźnik przedsiębiorczości (obliczany jako liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców) jest nadal prawie dwukrotnie niższy niż w miastach (63 na wsi, 121 w miastach). Ze względu na prowadzony rodzaj działalności, w 2009 r. na wsi największy udział stanowiły podmioty zajmujące się: handlem, naprawą pojazdów samochodowych, transportem i gospodarką magazynową, zakwaterowaniem i gastronomią, informacją i komunikacją oraz przemysłem i budownictwem.  

Zastanawiając się nad tempem rozwoju przedsiębiorczości na wsi raport podnosi:

Analizując rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich należy także zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, coraz częściej przedsiębiorcy lokalizują swoje firmy na obszarach wiejskich ze względu na korzystne ceny gruntów. Powoduje to koncentrację działalności gospodarczej szczególnie na obszarach podmiejskich, choć jednocześnie usługi te często są skierowane do mieszkańców miast. Po drugie, niskie dochody ludności wiejskiej ograniczające lokalny popyt na usługi i produkty są obecnie jednym z czynników hamujących powstawanie nowych podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na obsługę lokalnych rynków. Barierą w rozwoju przedsiębiorczości jest także niedorozwój infrastruktury (transportowej, energetycznej, telefonicznej i internetowej).