W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2008, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże wszystkim emerytom i rencistom w terminie do dnia 28 lutego 2009 r. formularz PIT - 40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT - 11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego). Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach KRUS przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego.
Jeżeli poza emeryturą lub rentą wypłacaną z KRUS emeryt/rencista w 2008r. nie osiągał innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), podatnik ten nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie w takim przypadku podatkiem należnym emeryta (rencisty) za rok 2008.
Emeryci i renciści, którzy w roku podatkowym 2008 wychowywali własne lub przysposobione dzieci mogą wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS o uwzględnienie ulgi z tytułu wychowywania takich dzieci w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (na PIT-40A), o ile są to: dzieci małoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny(bez względu na wiek), lub uczące się ale w wieku poniżej 25 lat, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów innych niż: wolnych od podatku, renty rodzinnej lub dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2008 r. dochód ten wyniósł 3.091 zł). KRUS uwzględni powyższą ulgę pod warunkiem, że emeryt lub rencista złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2009 r. Wzór oświadczenia można go uzyskać we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS. Odliczenie jest iloczynem kwoty 1173,70 zł i liczby wychowywanych dzieci. Kwota ta dotyczy obojga rodziców i może być odliczona w całości od podatku jednego z rodziców lub w częściach od podatku obojga rodziców (w zależności od złożonego oświadczenia/złożonych oświadczeń). W praktyce kwota faktycznie zastosowanej ulgi przez KRUS (poz. 43 PIT - 40A) może być niższa niż podana przez emeryta/rencistę w oświadczeniu. Organ rentowy nie może bowiem odliczyć więcej niż wynosi kwota podatku, od którego dokonywane jest odliczenie (tj. podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszonego o pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie powiększonego o zwróconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne).
Podatek dochodowy emeryta/rencisty nie zostanie rozliczony przez KRUS z „urzędu” gdy:1. ta sama jednostka organizacyjna KRUS nie wypłacała emerytury/renty przez cały rok podatkowy (od stycznia do grudnia 2008),
2. realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
3. obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).
Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, KRUS nie obliczy podatku dochodowego, tylko przekaże emerytowi (renciście) formularz PIT-11A i wówczas emeryt lub rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w wyznaczonym przez ustawę podatkową terminie tj. do 30 kwietnia 2009 roku.

KRUS/farmer.pl