Głównym celem Krajowego Programu Restrukturyzacji jest wsparcie poprzez modernizację gospodarstw rolnych, tj. zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w celu zmiany profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraków cukrowych, oraz wsparcie inwestycji ukierunkowanych na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne.

Pomoc na rzecz dywersyfikacji może zostać przyznana na następujące działania w ramach Osi I:
- „Modernizacja gospodarstw rolnych” — inwestycje umożliwiające zmianę profilu produkcji na inny niż uprawa buraków cukrowych, tj. zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,
- „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” — przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne.

Środki finansowe przeznaczone na realizację działań w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji pochodzą z Tymczasowego Funduszu Restrukturyzacji. Kwota pomocy na rzecz dywersyfikacji przysługująca Polsce wynosi 34 412 304,98 euro. Pomoc na rzecz dywersyfikacji będzie wypłacana dwa razy w roku (w marcu i wrześniu), a ostateczny termin wypłaty pomocy upływa dnia 30 września 2012 r.

Dla celów opracowania Krajowego Programu Restrukturyzacji przyjęto, że Polska stanowi jeden region objęty procesem restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. Dla przejrzystości stosowania procedur kwalifikujących beneficjentów do uzyskania pomocy finansowej przyjęto właściwość terytorialną. Proces restrukturyzacji obejmuje 981 spośród 2478 gmin (co stanowi około 39,6 proc.) we wszystkich 16 województwach w Polsce. Beneficjenci, aby kwalifikować się do uzyskania pomocy, powinni prowadzić działalność na obszarach tych gmin. Najwięcej zrzeczonej kwoty produkcyjnej cukru przypada na województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. W tych województwach również największa liczba plantatorów została całkowicie lub częściowo pozbawiona prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych. Natomiast najmniej dotknięte procesem restrukturyzacji zostało województwo zachodniopomorskie.