W 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim globalna produkcja rolnicza obniżyła się o 0,4 proc., w wyniku zmniejszenia produkcji zwierzęcej (o 1,4 proc.), przy jednoczesnym niewielkim wzroście produkcji roślinnej (o 0,5 proc.) – wyliczył GUS.

W 2012 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pogorszyły się – podano też w opracowaniu GUS „Rolnictwo w 2012 r.” Wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) wynosił 97,8. Dynamika wzrostu przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne (106,5) była wyższa od dynamiki wzrostu cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne (104,2) – podał GUS.

Dane te odbiegają od wyliczeń dokonywanych dla roku gospodarczego, podawanych przez IERiGŻ.

GUS przypomniał, że w okresie wegetacji warunki termiczno-wilgotnościowe były zróżnicowane i nie zawsze korzystne dla roślin w określonych etapach ich wzrostu i rozwoju. Pomimo znacznych strat w uprawach ozimin, przesiewy dokonane wiosną oraz wzrost plonowania wpłynęły na wielkość produkcji roślinnej.

Maleje powierzchnia użytków rolnych w użytkowaniu gospodarstw: wyniosła ok. 15,1 mln ha i była o 2,5 proc. mniejsza niż w 2011 r.

W 2012 r. średnia powierzchnia użytków rolnych, przypadająca na jedno gospodarstwo indywidualne, o powierzchni powyżej 1 ha, wynosiła 9,2 ha.

Ogólna powierzchnia zasiewów pod zbiory 2012 r. wyniosła 10,4 mln ha i była mniejsza o 1,4 proc. od ubiegłorocznej. Zmniejszyła się przede wszystkim powierzchnia uprawy zbóż oraz rzepaku i rzepiku. Z uwagi na duże straty podczas zimy 2011/2012 i konieczność dokonania wiosną przesiewów, zwiększyła się wyraźnie powierzchnia uprawy zbóż jarych przy jednoczesnym spadku powierzchni zbóż ozimych .

Na niewielki wzrost produkcji roślinnej wpłynął przede wszystkim wzrost produkcji zbóż ogółem, rzepaku i rzepiku, strączkowych na ziarno, buraków cukrowych oraz owoców z drzew.

Spadek produkcji zwierzęcej wynikał ze zmniejszenia produkcji żywca wieprzowego, wołowego, cielęcego, jaj kurzych, jak również pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia trzody chlewnej – podano w opracowaniu.