Copa-Cogeca położyła nacisk na znaczenie unijnego sektora rolno-spożywczego dla obszarów wiejskich, wzrostu, zatrudnienia i bezpieczeństwa żywnościowego podczas konferencji w Dublinie.

Konferencja pt. „Instrumenty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) „ skupiła się na sposobach wykorzystania EFRROW do sfinansowania instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, by doprowadzić do osiągnięcia celów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich. Miała ona również za zadanie zwiększenie wiedzy na temat dostępnych programów.

Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że 40 mln osób znajduje zatrudnienie w unijnym sektorze rolnym i rolno-spożywczym, dlatego też sektory te odgrywają kluczową rolę, pomagając UE w wypełnieniu celów strategii „Europa 2020” i w utrzymaniu wzrostu w obszarach wiejskich. Ze względu na fakt, że popyt na żywność ma wzrosnąć o 60 proc. do 2050 r. należy koniecznie zwiększyć inwestycje w sektorze, by sektor mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Komisja Europejska niedawno opublikowała dane, z których wynika, że unijna produkcja rolna może wzrosnąć do 2024 r. o 15 mln t w sektorze zbóż, 1 mln t w sektorze drobiu i wieprzowiny oraz o 12 mln t w sektorze mleka. Trzeba do tego doprowadzić. Ponadto, unijne produkty rolno-spożywcze stanowią 30 proc. całkowitego bilansu handlowego UE, czyli nadwyżkę w wysokości 18 mld euro rocznie.

Jednak zbyt mało młodych podejmuje pracę w sektorze. Inwestycje w rolnictwie mogą zwrócić się nawet dopiero po 15 latach. Potrzebujemy ukierunkowanych inwestycji dla młodych rolników w drugim filarze wspólnej polityki rolnej. Inwestycje w unijny sektor rolniczy i rolno-spożywczy powinny również skupić się na zrównoważeniu i jednoczesnym zwiększaniu unijnej konkurencyjności na rynku światowym.

Na przykład, w unijnym sektorze zbóż, inwestycje są konieczne by usprawnić transport i zdolność magazynowania wyjaśnił. Instrumenty finansowe, współfinansowane z EFRROW, są jednym z rozwiązań, które mogłoby ułatwić państwom członkowskim i regionom inwestycje, by znajdujące się w nich przedsiębiorstwa mogły rosnąć i się rozwijać. Ważne jest jednak, aby beneficjenci widzieli, jakiego rodzaju wsparcie jest dostępne. Konieczne jest też zminimalizowanie biurokracji.