Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2012, którego dysponentem był minister rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Kazimierz Plocke.

Największa część tego budżetu to Część 32 – Rolnictwo. W pozycji dochody zaplanowano 27.226 tys. zł, co zostało zrealizowane w kwocie 35.400 tys. zł, tj. o 30 proc. powyżej planowanej kwoty.

- Uzyskane dochody wynikają głównie z opłat związanych z rejestracją środków ochrony roślin i substancji aktywnych, wpłat za dokonanie oceny czystości tożsamości odmianowej, opłat za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej, opłat za badania laboratoryjne dokonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa i zwrotu z Komisji Europejskiej za bilety lotnicze – wyliczał wiceminister.

Zwiększono również wydatki: zaplanowane w ustawie budżetowej na 2012 rok w kwocie 779.200 tys. zł zostały zwiększone do kwoty 861.000 tys. zł.

- Zwiększenie wydatków zostało wykonane decyzjami ministra finansów z rezerw celowych – poinformował wiceminister. - W tej części budżetowej finansowano jednostki budżetowe oraz, w formie dotacji przedmiotowych, następujące zadania: postęp biologiczny w produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, rolnictwo ekologiczne i ochrona roślin, oraz dotacji celowych na realizację dziewięciu programów wieloletnich. Niepełne wykorzystanie na poziomie 98 proc. było podyktowane głównie niewykorzystaniem w całości zaplanowanych środków na ochronę roślin, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i programy wieloletnie.

Jak mówił wiceminister Kazimierz Plocke, w  tej części minister rolnictwa i rozwoju wsi dysponował także dotacjami podmiotowymi i celowymi.

- Dotacje wykorzystano w łącznej kwocie 14.900 tys. zł, w tym: dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jako agencji wykonawczej, kwota 9391 tys. zł, dla instytucji kultury na realizację podstawowych zadań, tj. dla Centralnej Biblioteki Rolniczej – 4065 tys. zł, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – 1250 tys. zł, muzeum w Łowiczu – 35 tys. zł, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 95 tys. zł i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – 160 tys. zł.

Dotacje celowe, wykorzystane w łącznej kwocie 331.900 tys. zł, przeznaczono na: dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dla instytucji ubezpieczeniowych – 162.400 tys. zł; realizację zadań państwa w zakresie badania i rejestracji odmian roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i ochrony prawnej odmian roślin w COBORU, jako agencji wykonawczej – 20.616 tys. zł; wsparcie projektu budowy bazy laboratoryjnej w Mołdowie – 366 tys. zł; realizację dziewięciu programów wieloletnich dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej, programów realizowanych przez instytuty naukowo-badawcze i inne jednostki – 85.400tys. zł; finansowanie systemu zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN – Farm Accountancy Data Network, czyli europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych – 34.800 tys. zł; system monitoringu suszy w Polsce –1403 tys. zł; realizację zadań laboratoriów referencyjnych w Puławach, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytut Zootechniki w Krakowie, zakup sprzętu laboratoryjnego przez wymienione instytuty – 18.600 tys. zł; prowadzenie, utrzymanie i modernizacja Centralnej Bazy Danych Koniowatych, zlecone Polskiemu Związkowi Hodowców Koni – 100 tys. zł; realizację zadań ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zleconych Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – tu są wyszczególnione trzy zadania: wykonywanie zadań instytucji zarządzających w zakresie wdrażania szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach PROW na lata 2007-2013 – 558 tys. zł; realizacja zadań po zakończeniu wdrażania działań finansowana ze środków sekcji orientacji, wsparcie doradztwa rolniczego i pilotażowy program Lider – 38 tys. zł; kompleksowe wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie polityki rolnej i rozwoju wsi, upowszechnienia informacji z zakresu funkcjonowania UE, współpracy z OECD – 2437 tys. zł.

Kolejne zadania to wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników – 4000 tys. zł; wsparcie realizacji zadań oświatowych wdrażanych przez fundacje i stowarzyszenia, stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 494 tys. zł; zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień – 217 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w dziewięciu samorządowych szkołach rolniczych.

Jeśli chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenia: zatrudnionych było 3635 osób, łączne wydatki na wynagrodzenia wyniosły 195.455 tys. zł, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4457 zł.