Za nami drugi powszechny spis rolny (po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Rolnicy ze swoich dochodów i majątku "spowiadali się" w drugiej połowie 2020 roku.

Badanie pokazało, że dochody z prowadzonej działalności rolniczej uzyskiwało ok. 1 310 tys. tzw. gospodarstw indywidualnych. 

Oprócz działalności rolniczej źródłami dochodów były także:

• praca najemna – dla 44,5% ogółu omawianych gospodarstw domowych (w 2010 r. – 46,5%),
• emerytury i renty – dla 29,0% (w 2010 r. – 29,5%),
• działalność pozarolnicza – dla 14,6% (w 2010 r. - 19,7%),
• inne niezarobkowe źródła utrzymania (poza emeryturą i rentą) – dla 15,8% (w 2010 r. – 6,7%).

- Przy spadku odsetka gospodarstw domowych uzyskujących dochody z pracy najemnej, a szczególnie z działalności pozarolniczej i utrzymującym się na bardzo zbliżonym poziomie odsetku gospodarstw pobierających emerytury i renty, należy zauważyć znaczny (ponad dwukrotny) wzrost gospodarstw domowych utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł, do czego przyczynił się w znacznym stopniu m.in. program Rodzina 500 Plus - podkreśla w raporcie z badania GUS.

Działalność rolnicza stanowiła główne źródło utrzymania, czyli źródło dochodów przekraczające 50% dochodów ogółem, zaledwie dla niespełna 1/3 gospodarstw indywidualnych.

Odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z rolnictwa zmalał na przestrzeni lat 2010-2020 z 33,8% do 30,4%. Jak podkreśla GUS, odsetek gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem dochodów była działalność rolnicza wzrastał od ok. 7% w grupie obszarowej UR 1–2 ha, osiągając ponad 50% w grupie 10–15 ha i dalej wzrastał do wartości ponad 85% wśród gospodarstw o powierzchni 100 ha i więcej użytków rolnych. 

Prawie co piąte gospodarstwo domowe z użytkownikiem najmniejszego gospodarstwa indywidualnego (o powierzchni poniżej 1 ha UR) uzyskiwało główne dochody z działalności rolniczej. Odsetek ten był większy niż dla gospodarstw indywidualnych należących do grup obszarowych od 1 do 5 ha użytków rolnych.

W przypadku pozostałych gospodarstw indywidualnych, głównymi źródłami dochodów były:

• praca najemna – dla 33,1% omawianych gospodarstw domowych (w 2010 r. – 28,8%),
• emerytury i renty – dla 15,5% (w 2010 r. – 15,3%),
• działalność pozarolnicza – dla 8,1% (w 2010 r. – 9,4%),
• inne niezarobkowe źródła utrzymania (poza emeryturą i rentą) – dla 2,0% (w 2010 r. – 2,7%).

- Symptomatyczne jest, że w 2020 r., po raz pierwszy od 10 lat odsetek gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskujących główne dochody z pracy najemnej przewyższył odsetek gospodarstw uzyskujących główne dochody z działalności rolniczej - zaznacza w raporcie GUS.

Należy też podkreślić spadek odsetka gospodarstw domowych uzyskujących główne dochody z działalności pozarolniczej oraz utrzymanie się odsetka gospodarstw uzyskujących główne dochody z emerytur i rent.

Dla 11% gospodarstw domowych, żadne z wyżej wymienionych źródeł nie przekroczyło 50% dochodów ogółem (w 2010 r. – 10,0%).