W rządowym raporcie, nad którym dziś będzie obradował Sejm, czytamy, że dochody rolników są niskie i takie pozostaną. Jak wynika z informacji, radą ma być większe zatrudnienie poza rolnictwem:

Obecnie funkcja rolnicza nie jest w stanie dostarczyć godziwych dochodów mieszkańcom wsi, a w przyszłości zapotrzebowanie na pracę tego sektora będzie ulegać dalszemu zmniejszaniu. Na obszarach wiejskich mamy dziś do czynienia z nadwyżką siły roboczej w rolnictwie i brakiem miejsc pracy dla ludności bezrolnej. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest jednak proces rosnącego zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich poza własnym gospodarstwem rolnym.

Raport zauważa też ukryte bezrobocie wśród posiadaczy gospodarstw:

Odnotowuje się różnice w aktywności ekonomicznej ludności związanej z gospodarstwem rolnym a ludnością bezrolną. Współczynnik aktywności zawodowej ludności związanej z gospodarstwem rolnym wyniósł w 2009 r. 66 proc., a dla ludności niezwiązanej z gospodarstwem rolnym – 47 proc., natomiast stopa bezrobocia odpowiednio – 4,5 proc. i 11,4 proc. Różnice między ludnością związaną z gospodarstwem rolnym a ludnością bezrolną częściowo mogą wynikać z ukrytego bezrobocia w pierwszej grupie.