Sprawa dotyczy kolejnej odsłony poszukiwań modelowego beneficjenta dopłat, którego oszczędziliby w swych ocenach sceptycy wsparcia dochodów z działalności rolniczej (czy to pod postacią audytorów Trybunału Obrachunkowego, czy to wpływowych środowisk i organizacji pozarządowych). Już od początków systemu dopłat Unia stara się zdefiniować format drzwi do środków publicznych, przez które przechodziliby tylko rolnicy o odpowiednich gabarytach. Zaczęła od eliminowania tych, co do których zachodziło podejrzenie, że wytworzyli warunki nieuzasadnionego dostępu do wsparcia. Później, na fali rosnących kosztów obsługi administracyjnej, usunięto z systemu podmioty, co do których wnioskowana kwota płatności nie przekraczała 100 EUR lub powierzchnia deklarowana we wniosku była mniejsza od 1 ha. W tym samym czasie przyjęto w prawie UE możliwość odmowy płatności tym osobom, których działalność rolniczą państwa członkowskie uznają za marginalną w profilu ich działalności.

Równolegle do wspomnianych kroków podejmowano bez powodzenia próby ustanowienia górnych limitów płatności.

Udało się za to z modulacją (czyli obowiązkową redukcją płatności na rzecz rozwoju wiejskiego), która akurat dość długo gościła w systemie i której zdążyli się już przyjrzeć polscy rolnicy.

Słowem, nakreślanie jakiegoś standardowego i idealnego rolnika otrzymującego płatności nie jest nowością w prawie unijnym. Jednakże obecnie projektowana regulacja na okres kolejnej siedmiolatki to dowód tego, że czasem biurokracji brakuje pomysłów i sięga do znacznie starszych rozwiązań, zataczając swego rodzaju koło legislacyjne.

Oto bowiem jeszcze w latach 70 w tzw. dyrektywie modernizacyjnej ówczesna EWG definiowała, jaki to jest ów rolnik idealny, kwalifikujący się do wsparcia. Rolnik musiał wtedy praktykować działalność rolniczą jako swoje "główne zajęcie". Jeśli zerkniemy do najnowszych projektów rolnego acquis, dostrzeżemy wiele podobieństw. Samo sięganie do historycznych rozwiązań prawnych przez unijnych prawodawców nie byłoby jeszcze takie złe, gdyby czerpali inspirację z czasów, kiedy prawodawcom nie przychodziło do głowy definiowanie i regulowanie "aktywnej" działalności rolniczej.

Przechodząc do konkretów, w raporcie specjalnym nr 16/2012 poświęconym skuteczności systemu jednolitej płatności obszarowej SAPS Trybunał Obrachunkowy zalecił unijnym legislatorom skierowanie wsparcia w nowej perspektywie do rolników "czynnych zawodowo", którzy prowadzą "konkretną i regularną" działalność rolniczą.

Konkretnie, to nie wiadomo o co chodzi, więc warto bliżej zanalizować projektowane przepisy stanowiące reakcję na te rekomendacje. I tak, w przyszłym systemie płatności nie zostaną przyznane rolnikom gospodarującym na powierzchni "utrzymywanej naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy (...)" bez prowadzenia na tej powierzchni działalności "minimalnej". Ta działalność zostanie dopiero określona przez państwo członkowskie, ale nieco kąśliwie można zauważyć, że każdemu kto w życiu spotkał choćby jednego przeżuwacza, wiadome jest, że do wypasu "odpowiedni" jest każdy bezpański kawałek gruntu, rowu itd.

Dalej, Komisja Europejska ustali dopiero przypadki, w których powierzchnia użytków rolnych uznana zostanie za głównie obejmującą powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy. Z kolei państwa członkowskie dokonają dzieła w postaci skorzystania z kompetencji dalszego zawężenia grona beneficjentów do rolników, którzy nie prowadzą "odpowiednio zdefiniowanej" działalności pozarolniczej.

Tradycyjnie, legislatorzy unijni podjęli zabawną próbę wymienienia wszystkich tych form działalności przedsiębiorczej, którą uznają za pozarolniczą. Na liście tej znalazły się porty lotnicze, koleje, wodociągi, obrót nieruchomościami, tereny sportowe i rekreacyjne oraz tereny łowieckie, obszary połowowe i obszary uprawy akwakultury i wreszcie kempingi.

Unia nie jest jednak pewna, czy to wszystko, więc asekuracyjnie przepis odwołuje się do "wszelkich innych podobnych przedsiębiorstw". Zabezpieczeniem dla machiny administracyjnej na okoliczność potencjalnych odwołań wspomnianych przedsiębiorców (gospodarujących na gruntach rolnych) jest - i tu uwaga - zobowiązanie nałożone na petenta do udowodnienia w sposób "wiarygodny", że roczne kwoty płatności bezpośrednich wynoszą co najmniej 5 proc. całkowitych dochodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym.

Alternatywą dla wspomnianej procedury będzie system państwowych kryteriów determinujących, czy dana działalność rolnicza stanowi tylko "nieznaczną" część ogółu ich działalności gospodarczej lub czy główna działalność (tudzież jej przedmiot) nie polegają na prowadzeniu działalności rolniczej.

Przewidując pewnie skalę problemów i obciążeń dla postępowań administracyjnych, czekająca na ostateczną akceptację regulacja zakłada możliwość niestosowania systemu wyłączeń wobec rolników, którzy w roku poprzednim otrzymali nie więcej niż 5 000 EUR płatności. Na polskim gruncie, bez wnikliwych kalkulacji można przyjąć, że przy zastosowaniu derogacji za pomocą kryterium kwotowego (które jest opcjonalne dla państw członkowskich) ryzyko wyłączenia z płatności obejmie marginalną część rolników. Ważne jest jednak to, że jeśli teraz przejdziemy do porządku dziennego nad państwowym regulowaniem statusu rolnika "czynnego zawodowo", musimy być świadomi, że stąd już tylko niedaleka droga do licencjonowania działalności rolniczej.

I to bez względu na dopłaty.

Czas na kilka gorzkich słów komentarza, który nie wynika ze szczególnej sympatii i troski o podmioty gospodarcze lub jednostki państwowe, które stracą prawo do wsparcia po zmianach w prawie.

Negatywna ocena podyktowana jest tym, czego na pierwszy rzut oka nie widać w lekturze nowych regulacji. Otóż, powszechność systemu płatności bezpośrednich wpływa na zachowania i decyzje przedsiębiorcze rolników, zwłaszcza tych, w przypadku których płatności stanowią znakomitą część wpływów pieniężnych.

Istotą rozwoju gospodarczego z udziałem rolników jest zatem, aby rola transferów budżetowych malała w uzyskiwanych przez nich dochodach oraz by rolnik rozwijał kolejne formy działalności związane z działalnością rolniczą lub stanowiące jej rozwinięcie. Czyż nie tego chcemy, mówiąc o dywersyfikacji, integracji pionowej, przechwytywaniu rynków i kolejnych faz łańcucha dystrybucji?

Tymczasem, zastanówmy się jak zachowa się rolnik, któremu "zagrozi" widmo wyjaśniania skali uzyskanych dochodów pozarolniczych pod groźbą utraty wsparcia publicznego. Czy przypadkiem nie będzie tak, że "dla świętego spokoju" rolnik zrezygnuje z możliwości podjęcia działalności gospodarczej, której sposobność dostrzeże na rynku (lub poprowadzi ją w zbawiennej "szarej strefie")? Czy przypadkiem rolnik nie zrezygnuje z inwestycji obszarowych, które sprawią, że przekroczy próg 5 000 EUR po to, by nie narazić się na ryzyko utraty płatności w stosunku do dotychczasowego areału, ponieważ "dorabia" w sektorze pozarolniczym? Wydaje się, że to są pytania istotne, na które próżno szukać odpowiedzi w preambule do projektu rozporządzenia lub w dokonanej kilka lat temu ocenie skutków tej regulacji (mocno już zdezaktualizowanej po zmianach projektu w Radzie).

Wyprowadzić można również argumenty czysto techniczne, które nie przemawiają za racjonalnością proponowanego rozwiązania. Przykładowo, koncepcja aktywnego rolnika pomija całkowicie fakt, iż wartości płatności w Unii są różne i próg 5 000 EUR można przekroczyć, gospodarując na mniejszym/większym areale w poszczególnych państwach członkowskich.

Tym samym, w jednym regionie UE rolnik uprawiający/dysponujący powierzchnią X teoretycznie będzie uznany za zwolnionego z zakazu otrzymania płatności, podczas gdy w drugim przypadku rolnik z powierzchnią X uznany zostanie za "nieczynnego zawodowo" (zakładając, że obaj prowadzą również działalność pozarolniczą). Już na tym argumencie można by zakończyć ocenę wpływu definicji aktywnego rolnika na spójność rynku wewnętrznego. Rynek ten, stojący u progu przegrzania regulacyjnego, pilnie potrzebuje swobody działalności rolniczej rozumianej możliwie jak najszerzej i płynnie przechodzącej w działalność gospodarczą.

Smutne, że dyskusja o przedsiębiorczości i twórczym rozwijaniu działalności rolniczej w celu zwiększenia obecności rolnika na rynku, odbywa się pod dyktando pytań o możliwość uzyskania dopłat. Jeszcze mniej optymistyczne jest to, że w trudnych czasach kryzysu publiczny administrator rynku przystępuje do definiowania tego, co jest, a co nie jest aktywnością gospodarczą i rolniczą. Legislator unijny czyni to, brnąc w jedno jakże wadliwe założenie, że obraz rolnictwa europejskiego jest statyczny, a rolnikiem jest zamrożona w jednym modelu postać pracująca pomiędzy jakimś kwotowym limitem wsparcia, posiadająca odpowiednią powierzchnię uprawy i uzyskująca z góry określony dochód "pozarolniczy". I to wszystko w czasach, kiedy od rolnika oczekujemy... innowacyjności.