W III kwartale 2021 r. liczba pracujących zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem głównie w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 61 tys.). Na drugiej pozycji jest wzrost liczby zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 37 tys.).

Trzeba zaznaczyć, że w badaniu brano pod uwagę rodzaj działalności głównego miejsca pracy.

W III kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17 342 tys., z tego: 16 814 tys. stanowili pracujący, natomiast 528 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12 475 tys.

15 834 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 980 tys. pracowało w niepełnym wymiarze.

W III kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,2% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kw. 2021 r. o 0,6 p.proc.

Udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15–89 lat był wyższy wśród mieszkańców miast i wyniósł w III kwartale 2021 r. 58,3%, natomiast w populacji mieszkańców wsi odsetek ten kształtował się na poziomie 57,9%, odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym (tj. 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lata dla mężczyzn) to 82,1% oraz 76,9%.

W III kwartale 2021 r. na 1000 osób pracujących przypadały 773 osoby bez pracy (bezrobotni w wieku 15-74 lata i bierni zawodowo w wieku 15–89 lat) w wieku 15-89 lat (w II kw. 2021 r. było to 799 osób).