Jak czytamy w oficjalnych komunikatach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Wody Polskie zamierzają również przeszkolić doradców w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, w zakresie przygotowania dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

Ze względu na postępującą suszę, na inwestycje retencji korytowej przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł, które pozwolą na realizację w ciągu 3 lat 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski – informuje PGW Wody Polskie. W tym roku inwestycje te pochłoną 60 mln zł. Ogółem na inwestycje dotyczące przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie w 2020 roku przeznaczą ponad 2 mld zł. Dodatkowo 380 mln zł zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań.
To wszystko w ramach rządowego i nowatorskiego (!) programu „Sto suszy!”.

„Kluczowym znaczeniem dla rolnictwa jest dostępność wody w okresach suszy, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. W tym celu Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych” – zapewnia PG Wody Polskie.

Działania te polegać mają na poprawianiu zdolności retencyjnych cieków i obiektów melioracyjnych przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. „Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami. Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zastosowanie tych rozwiązań wpływa korzystnie na bilans wodny na danym terenie” – wyjaśnia państwowa spółka. W tym roku nakłady na te działania wyniosą 60 mln zł. Według założeń, ich efektem będzie zwiększenie wskaźnika retencji wód w Polsce o ok. 1 proc., co przełoży się na zwiększenie możliwości retencyjnych kraju nawet do 8 proc.

„W ramach działań inwestycyjnych przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy. Jednocześnie na przyujściowych odcinkach rowów zbiorczych, odprowadzających wody z obiektów melioracyjnych do cieków będzie wprowadzana roślinność ekotonowa, tworząca strefy buforowe wzdłuż rzek i rowów, wspomagająca naturalną retencję wód, bioróżnorodność oraz redukująca spływ biogenów do wód. To kompleksowe podejście do gospodarowania wodami, łączące aspekt gospodarczy i środowiskowy w przeciwdziałaniu skutkom suszy rolniczej” – czytamy w opublikowanej informacji.

Jak przyznają Wody Polskie, w Polsce w zbiornikach retencjonuje się 6,5 proc. wody, a w Hiszpanii ponad 45 proc. W ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programu zapobiegania niedoborowi wody poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15 procent średniego rocznego odpływu, a do roku 2050 – 30 proc.

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie suszą, pracownicy Wód Polskich podjęli już także działania w terenie, by poprawić retencję wód w rzekach przy pomocy zastawek lub zamknięć na istniejących małych obiektach piętrzących.

Wody Polskie mają również wspierać ARiRM w działaniach na rzecz nawodnień rolniczych. W pierwszej kolejności przeszkolą doradców rolniczych z ODR, w zakresie przygotowania merytorycznej i formalnej dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych. Ponadto, jak czytamy w opublikowanej zapowiedzi, w każdym z Regionalnych Zarządów Wód Polskich w pionie Usług Wodnych powołano koordynatorów regionalnych, którzy na bieżąco wspomagają doradców rolniczych. ARiMR przedłużył do 20.07.2020 r. termin składania wniosków na nawadnianie gospodarstw rolnych.