Projekt będzie realizował Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB). W latach 2015-2019 przewidziano nań około 47,5 mln zł.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, program dzieli się na osiem działów, obejmujących podstawowe zagadnienia ekonomiczne i społeczne związane z rolnictwem, gospodarką żywnościową i obszarami wiejskimi w perspektywie regionu, kraju, Unii Europejskiej oraz globalnej.

Jego głównym celem jest wsparcie instytucji państwowych, przede wszystkim resortu rolnictwa, "w monitorowaniu ważnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych, a także planowaniu, negocjowaniu, analizie, ocenie i wdrażaniu polityk na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wzrostu konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego".

Program ma określić źródła wzrostu w rolnictwie i rolę sektora rolno-spożywczego, wskazywać mechanizmy przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju obszarów wiejskich, zbadać rolę i efekty innowacji w gospodarce żywnościowej, a także określić rolę gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych wobec wyzwań klimatycznych.

Rządowy projekt zajmie się także skutecznością i efektywnością transferów finansowych i instrumentów polityki rolnej Unii Europejskiej w przemianach strukturalnych, budowaniu przewag konkurencyjnych oraz poprawie warunków pracy i życia ludności wiejskiej.

Według rządu przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi program ma stanowić wsparcie dla polityki rolnej i obszarów wiejskich w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

CIR podkreślało, że efekty programu będą przedstawiane przez IERiGŻ-PIB w formie ekspertyz, rekomendacji i opinii dla administracji rządowej oraz innych instytucji. Przygotowane zostaną publikacje w wersji papierowej i elektronicznej, a wyniki będą prezentowane na konferencjach i seminariach.

Przy realizacji programu zostaną uwzględnione osiągnięcia oraz wiedza ośrodków i instytucji naukowych, a także dotychczasowy dorobek badawczy IERiGŻ-PIB wypracowany m.in. w trakcie realizacji wcześniejszych programów wieloletnich - dodało CIR.