W stosunku do 2009 r. preferencje występujące w podatkach lokalnych w 2010 r. nieznacznie wzrosły (o 0,1 mld zł). W przypadku preferencji występujących w rolnictwie zaobserwowano odmienne zjawisko - wartość preferencji uległa obniżeniu (0,4 mld zł). Główną przyczyną obniżenia tej wartości jest spadek ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania stawki podatku rolnego - podano w raporcie „Preferencje podatkowe w Polsce 2011", przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

W podatkach lokalnych najbardziej znaczące kwoty preferencji podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości. Są to, podobnie jak w ubiegłym okresie sprawozdawczym, zwolnienia dla budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej (1,6 mld zł), zwolnienia dla nieużytków, zwolnienia budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów (1,3 mld zł). Oprócz preferencji podatkowych wynikających z ustaw, w podatkach lokalnych gminy mają uprawnienia do prowadzenia autonomicznej polityki podatkowej - rady gmin w formie uchwał mogą wprowadzać zwolnienia przedmiotowe. Zwolnienia z podatku od nieruchomości uchwalone przez rady gmin wyniosły w 2010 r. 0,6 mld zł.

Dominującym obszarem wsparcia w podatkach lokalnych jest rolnictwo, które stanowi 30 proc. całkowitej wartości preferencji. Struktura ta zmieniła się w stosunku do minionego okresu, w 2009 r. rolnictwo stanowiło 37 proc. wszystkich preferencji z podatków lokalnych.