Komisja Budżetu i Finansów Publicznych sprzeciwiła się przyjęciu dziewięciu poprawek zgłoszonych przez senatorów PiS wczoraj podczas posiedzenia plenarnego Senatu. Poprawki miały zwiększyć wydatki wojewodów związane z rolnictwem kosztem zmniejszenia wydatków na współfinansowanie inwestycji unijnych, na co konsekwentnie nie godzi się Ministerstwo Finansów.

Senatorowie PiS zaproponowali m.in., by o 2,9 mln zł zwiększyć dotacje na wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, przekazać dodatkowe 6,6 mln na prace geodezyjono-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dołożyć 87,7 mln zł na melioracje wodne, przekazać 4,7 mln zł na zwalczanie chorób zakaźnych roślin i zwierząt, czy 1,2 mln zł na powiatowe inspekcje weterynaryjne.

Komisja podtrzymała swoje wcześniejsze poparcie dla poprawek związanych ze zwiększeniem o 220 mln zł (do 320 mln zł) kwoty pożyczek możliwych do udzielenia z budżetu dla samorządu terytorialnego. Pożyczka taka miałaby pozwolić województwu mazowieckiemu wywiązanie się z obowiązku zapłaty tzw. janosikowego. To system subwencji, w ramach którego bogatsze samorządy przekazują biedniejszym część swoich dochodów. Z powodu niższych od planowanych dochodów (o ok. 350 mln zł), głównie z CIT, województwo mazowieckie ma problem z zapłatą ostatnich rat janosikowego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie był procedowany wniosek senatorów PiS o odrzucenie nowelizacji budżetu. Według senackiego biura legislacyjnego złożenie takiego wniosku nie jest możliwe. Zgodnie z art. 223 Konstytucji "Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi". Prawnicy są zdania, że z zapisu tego wynika, iż Senat może co najwyżej uchwalić poprawki, albo przyjąć ustawę bez poprawek. Nie może natomiast odrzucić ustawy.

Połączone senackie komisje finansów i obrony narodowej opowiedziały się dziś za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy okołobudżetowej. Negatywną opinię uzyskał wniosek senatorów PiS o odrzucenie ustawy. Nie przeszła też poprawka senatora Macieja Klimy z Solidarnej Polski, która miała zawiesić wypłatę ostatniej raty (za czwarty kwartał 2013 r.) dotacji dla partii politycznych. Zdaniem Klimy przyjęcie poprawki byłoby dowodem, że Senat nie tylko zmniejsza i obcina wydatki na instytucje ważne dla państwa.

Legislatorzy zwrócili uwagę, że wniosek wykracza poza ramy nowelizacji ustawy okołobudżetowej, bowiem nie przewiduje ona zmian w zasadach finansowania partii politycznych, poza tym wypłata czwartej raty dotacji następuje i tak w kolejnym roku budżetowym. Według Ministerstwa Finansów przyjęcie poprawki oznaczałoby zawieszenie systemu ratalnego dotacji dla partii i konieczność wypłaty od razu całej pozostałej kwoty dotacji.

Nowelizacja budżetu na 2013 r. ma powiększyć tegoroczny deficyt mniej więcej o 16 mld zł wobec 35,6 mld zł zapisanych pierwotnie. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności. Powodem korekty są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec. W ustawie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy okołobudżetowej w br. na finansowanie potrzeb obronnych Polski zostanie przeznaczonych z budżetu 28 mld 252 mln 277 tys. zł. Oznacza to, że w tym roku zawieszony zostanie przepis, zgodnie z którym na obronność przeznacza się nie mniej niż 1,95 proc. PKB.

Ustawa zawiesza w 2013 r. waloryzację środków na dofinansowanie zadań projakościowych. Nowela odnosi się też do finansowania infrastruktury kolejowej. Środki z budżetu na ten cel mają być zastąpione środkami PKP PLK. Ustawa przewiduje ponadto, że pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego będzie można przeznaczać nie tylko na remonty dróg, ale też na ich przebudowę.