Raport „Polska wieś i rolnictwo 2017” ma na celu poznanie opinii i postaw wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii nt. działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach działających na ich rzecz.

70% ankietowanych mieszkańców wsi zadeklarowało, iż sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie uległa zmianie. 11% badanych twierdziło, że sytuacja ta pogorszyła się, a poprawę dostrzegło 6% respondentów.

69% rolników przyznało, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego nie uległa zmianie, a 14% zauważyło jej pogorszenie.

Badani rolnicy wskazywali, że dochody ich gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej pochodziły z produkcji rolnej (61%), dopłat bezpośrednich (52%) oraz pracy najemnej na pełen etat (33%). W przypadku mieszkańców wsi nie będących rolnikami źródłami dochodu były najczęściej: praca najemna na pełen etat (42%), emerytura lub renta lub renta strukturalna (17%) oraz praca na umowę zlecenie (11%).

31% osób trudniących się rolnictwem zadeklarowało, że jest w stanie utrzymać się wraz z rodziną wyłącznie z prowadzenia działalności rolniczej. W odniesieniu do roku poprzedniego odsetek ten uległ zmniejszeniu o 23 pkt proc.

Największymi obciążeniami finansowym w prowadzeniu działalności rolniczej są dla badanych rolników kolejno: koszty paliwa rolniczego, koszty nawozów, koszty naprawy i konserwacji maszyn rolniczych oraz koszty podatkowe i ubezpieczeniowe (podatek rolny i ubezpieczenie w KRUS).

Najczęściej podejmowanymi działaniami w gospodarstwie rolnym były w 2016 r. inwestycje w budynki gospodarcze oraz ich wyposażenie, a także inwestycje w maszyny. Odsetek inwestujących w maszyny był większy wśród beneficjentów PROW.

Odpowiadając na pytanie „Czy na przyszłość Pana(i) gospodarstwa patrzy Pan(i) z optymizmem czy z pesymizmem?”, mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej wybierają jednak optymizm, przy czym najmniejszymi optymistami są ludzie młodzi, do 34 roku życia.

33% mieszkańców wsi i 38% mieszkańców miast stanowią osoby, które ponownie zagłosowałyby w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 13 proc. z obu grup zagłosowałoby przeciwko, a 37 proc. nie głosowałoby wcale, 17 proc. nie ma zdania.

Ostatnim badaniem realizowanym na zlecenie MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR objęto łącznie 2634 respondentów wg kategorii:

-mieszkańcy wsi (N=1567); Rolnicy (N=904); Nierolnicy (N=663)

- mieszkańcy miast (N=1067); wśród wylosowanych do badania mieszkańców miast znalazły się 24 osoby, które prowadzą działalność rolniczą.

Więcej o dochodach rolników:

Dochody polskich i niemieckich rolników są zbliżone?