24.10.2019 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego Stadniny Koni Walewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis jest nieprawomocny.

Nastąpiło połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Stadniny Koni Walewice spółki z o.o. z/s w Walewicach na spółkę przejmującą , tj. Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego spółkę z o.o. z/s w Straszkowie, na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej podjętej 17 lipca 2019 r. - akt notarialny z dnia 17.07.2019r., oraz uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej podjętej 17 lipca 2019 r. - akt notarialny z dnia 17.07.2019r.

18 września Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił o wpisaniu połączenia w KRS.

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało już projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w którym wykreślono stadninę z Walewic.

„Zmiana ta jest wynikiem przeprowadzonego procesu restrukturyzacji (połączenia przez przejęcie) polegającego na przeniesieniu (…) całego majątku Stadniny Koni Walewice (…) na Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego (…). W wyniku połączenia Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej i stała się tym samym stroną wszelkich umów zawartych przez tę spółkę przed dokonanym połączeniem” – podano w uzasadnieniu.

Spółka w Walewicach od dawna miała trudności finansowe, w 2014 r. zapowiadano jej prywatyzację.

Więcej:

Konie pójdą w las?

NIK: państwowe hodowle koni przynoszą straty 

Spółki strategiczne do zbycia?