- Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 06.11.2022 wynosi 289 721 253,32 euro, co stanowi 97,90% - wynika z danych publikowanych w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej.

Tegoroczny limit pomocy de minimis w rolnictwie jest więc już praktycznie wykorzystany. A to oznacza, że na pewno do końca roku nikt dopłaty do kwalifikatu nie dostanie. Ani żadnej innej pomocy, zazwyczaj wypłacanej właśnie w ramach de minimis, jak ulgi podatkowe, ulgi w opłacie składek do KRUS czy ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego płaconego KOWR. Albo pomoc po suszy.

Co zresztą potwierdził niedawno w rozmowie z farmer.pl wicepremier Henryk Kowalczyk:

Wartym zauważenia jest to, że w tym roku z wydawaniem środków z de minimis poszło nam wyjątkowo sprawnie. Rok temu, mniej więcej o tej samej porze - czyli w pierwszych dniach listopada - resort rolnictwa informował, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 29 października 2021 r. wynosi: 283 004 555,54 euro, co stanowi 95,63 % limitu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

29 listopada 2021 r. limit ten został wykorzystany już w 100%.

Można więc śmiało zaryzykować tezę, że tegoroczny - patrząc na tempo jego wydatkowania - zrealizujemy grubo przed końcem listopada.

Pomoc de minimis w rolnictwie to forma wsparcia publicznego przeznaczona głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Obecnie łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych w Polsce nie może przekroczyć kwoty 295 932 125 euro.

Górny limit krajowy w poszczególnych państw członkowskich ustalony został na poziomie 1,25% rocznej produkcji rolnej danego państwa członkowskiego.

Przy okazji warto dodać, że o wiele lepiej sytuacja z de minimis wypada w rybołóstwie. W tym dziale bowiem aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis na dzień 06.11.2022 wynosi 2 291 826,86 euro, co stanowi 5,55%.