Jak podaje IERiGŻ, po akcesji do UE poprawia się sytuacja ekonomiczna polskich rolników. Chociaż w roku 2012 w porównaniu do 2011 nastąpił ok. 5-proc. spadek dochodów rolniczych, to w odniesieniu do średniej z lat 2008-2010 dochód rolnictwa w 2012 był wyższy o ponad 35 proc.

Co więcej – sytuacja polskich rolników poprawiła się bardziej niż rolników w innych unijnych krajach: o ile w porównaniu z rokiem 2005 wartość dochodu w cenach stałych na pełnozatrudnionego w rolnictwie unijnym zwiększyła się o 31 proc, to dla rolnictwa polskiego wzrosła ona o 70 proc.

A jak to wygląda w kontekście przeciętnego gospodarstwa?

Wyniki średniego gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej odpowiadającej prawie 17 tys. euro standardowej produkcji, generowanych z obszaru 17 ha użytków rolnych, wskazują na niewielkie zmniejszenie dochodu uzyskanego z prowadzenia gospodarstwa rolnego w 2012 r. w porównaniu z dochodem zrealizowanym w 2011 r. – wylicza IERiGŻ. Dowodzi tego prawie 3 proc. spadek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną. To zmniejszenie dochodu zostało wywołane zmniejszeniem o prawie 10 proc. kwoty dopłat bezpośrednich pozyskanych w 2012 r. W tym roku wartość produkcji zwiększyła się bowiem o 7,9 proc., a koszty produkcji o 8,2 proc.

Na 7,9 proc. wzrost wartości produkcji w 2012 roku w stosunku do roku 2011 złożył się w 27 proc. wzrost wolumenu produkcji i w 73 proc. wzrost cen.

Podobne zmiany wartości przychodów i kosztów w tym okresie nie spowodowały zmiany produktywności jednostki kapitału wydatkowanego na działalność operacyjną gospodarstwa rolnego. W obu latach z wydatkowanej 1 zł kosztów ogółem uzyskano taką samą wartość produkcji (1,24 zł).

Prawie 9 proc. obniżenie kwoty zrealizowanych w 2012 r. dopłat bezpośrednich spowodowało zmniejszenie ich znaczenia w tworzeniu dochodu z gospodarstwa rolnego o 3,9 p.p. Jednak pomimo tego spadku w porównaniu z rokiem poprzednim, dopłaty bezpośrednie miały istotny, bo prawie 49 proc. wpływ na kształtowanie rozmiaru dochodu z gospodarstwa rolnego - podaje IERiGŻ.