Bartosik zaznaczył, że ze środków przeznaczonych na wsparcie przetwórstwa, resort rolnictwa planuje wydatkowanie ich głównie na wspieranie tzw. krótkich łańcuchów dostaw i przetwórstwa rolno-spożywczego, które "uległy zachwianiu" w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Chodzi o pomoc w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, włączenie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarkę o obiegu zamkniętym, wzmocnienie firm po pandemii koronawirusa i zwiększenie samowystarczalności w zakresie surowców białkowych do produkcji pasz, w tym pasz non-GMO.

W planach sieć centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych 

Według Bartosika planowane jest wspieranie inwestycji w zakresie tworzenia lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym, w tym pomoc w adaptacji budynków i ich wyposażenia. Wiceminister mówił również o wsparciu inwestycji MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska. Chodzi m.in. o zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w procesie przetwarzania na cele przemysłu spożywczego i niespożywczego, a także o wsparcie inwestycji w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego poprawiających standardy w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na:

  • inwestycje obejmujące rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • wsparcie inwestycji MŚP dotyczących sektora przetwórstwa;
  • wprowadzania do obrotu produktów sektora rolno-spożywczego;
  • zakupu maszyn i urządzeń do produkcji, technologii, środków transportu rozbudowy infrastruktury zakładów.

Przewiduje się też wsparcie inwestycyjne w zakresie wykorzystania surowców białkowych niemodyfikowanych genetycznie do produkcji pasz (bez GMO) - wyliczał wiceminister.

Wsparciem objęte zostaną także organizowane formy rolników takie jak spółdzielnie oraz podmioty gospodarcze z udziałem samorządu terytorialnego, a w zakresie rynków hurtowych podmioty z udziałem skarbu państwa - zaznaczył Bartosik.

Jakie wsparcie dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw?

Dla MŚP planowane jest wsparcie ok. 500 podmiotów. Dodatkowo wsparcie będzie dotyczyć ok. 50 centów dystrybucyjno-przechowalniczych oraz 10 rynków hurtowych w kraju. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną otwarte nabory wyłaniające beneficjentów.

Wsparcie będzie miało formę refundacji poniesionych kosztów oraz zaliczek na poczet prefinansowania inwestycji. Maksymalna kwota na jednego beneficjenta wyniesie ok. 10 mln zł. Na inwestycje rolno-spożywcze w KPO wstępnie przeznaczono 500 mln euro, "ale ostatnie informacje są takie, że na ten cel będzie 1 mld euro"- powiedział Bartosik.