GUS podał wyniki badania „Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r.”

Publikacja zawiera wyniki przeprowadzonego w 2018 r. reprezentacyjnego czerwcowego badania rolniczego w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych oraz wyniki ze sprawozdań z gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jak wyliczono, w 2018 roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, tj. podobnie jak w roku ubiegłym.

W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się około 15,1 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały około 1,3 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.

Jak podaje GUS, wyniki czerwcowego badania gospodarstw rolnych w zakresie użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2018 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2018 roku w porównaniu z danymi uzyskanymi w 2017 roku wskazują na dalsze zmiany zachodzące w polskim rolnictwie – wynikające przede wszystkim z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, jak również zmian koniunktury w rolnictwie.

Zaobserwowano "nieznaczne zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych w porównaniu z ubiegłym rokiem":

 zmniejszenie powierzchni upraw trwałych (o 8,3%),

 zmniejszenie powierzchni łąk trwałych (o 1,5%),

 zmniejszenie powierzchni lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach rolnych (o 4,5%),

 zwiększenie powierzchni gruntów ugorowanych ( o 19,6%),

Są też "zmiany w strukturze zasiewów upraw rolnych w stosunku do zasiewów ubiegłorocznych":

 powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, buraków cukrowych pozostaje na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego,

 zmniejszenie powierzchni uprawy ziemniaków (o 9,4%),

 zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku ozimego (o 7,6%).

Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wyniosła 10,29 ha.

Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–5 ha powierzchni użytków rolnych, tj. ok. 1 049 tys. (powyżej 74,0% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne) i zajmowały one 28,0% powierzchni gospodarstw rolnych.

Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było ok. 352 tys. i zajmowały one 72,0% powierzchni gospodarstw rolnych.

Liczba gospodarstw rolnych posiadających 1–3 ha użytków rolnych to ok. 476 tys.; użytkowały one zaledwie około 6,0% powierzchni gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa rolne posiadające 500 ha i więcej użytków rolnych zajmowały 6,9% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych i było ich 759.

Gospodarstwa indywidualne będące w grupie gospodarstw użytkujących od 5 do 50 ha powierzchni użytków rolnych stanowiły 44,5% gospodarstw indywidualnych, było ich 632 tys. i zajmowały 60,8% powierzchni użytków rolnych, natomiast 3,2% powierzchni gospodarstw indywidualnych zajmowały gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha i mniej niż 2 ha użytków rolnych, stanowiły one 20,0% gospodarstw indywidualnych posiadających użytki rolne.