Jak informuje ARR, celem i zarazem efektem reformy ma być stopniowe zwiększanie budżetu przeznaczonego na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych oraz bezpośrednie i realne wsparcie europejskich agencji wykonawczych przy wdrażaniu tych działań. Europejska strategia określona przez Komisję Europejską hasłem „Enjoy, it's from Europe" ma umożliwić koncentracje działań na najważniejszych produktach, rynkach lub grupach docelowych.

Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany stanowią następstwo zewnętrznej oceny obecnej polityki oraz rezultatów szerokiej debaty dotyczącej zielonej księgi. Efektem prowadzonych analiz stał się wydany w marcu 2012 r. komunikat pod tytułem „Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej wartości dodanej w celu promowania smaków Europy (COM(2012) 148)", określający wytyczne dla reformy.

Do najważniejszych elementów proponowanych zmian należą:

- stopniowe zwiększanie budżetu przeznaczonego na wparcie europejskie z 61 mln € w budżecie na 2013 r. do 200 mln € w 2020 r.,

- wprowadzenie europejskiej strategii promocji, określającej kluczowe priorytety działań ukierunkowane m.in. na konkretne grupy docelowe, produkty, tematy lub rynki,

- rozszerzenie zakresu stosowanych środków, tj. stworzenie regulacji umożliwiających stosowanie oświadczenia o pochodzeniu i marce produktu, rozszerzenie grupy beneficjentów oraz listy produktów kwalifikowanych do wsparcia,

- wprowadzenie jednoetapowej (zamiast obecnej dwuetapowej) oceny ofert programów, która prowadzona będzie przez Komisję Europejską,

- ułatwienie zarządzania projektami wielonarodowymi poprzez wykorzystanie punktu kompleksowej usługi w Komisji Europejskiej.