Przedsięwzięcia organizowane przez sołectwa będą mogły być również realizowane z udziałem wpłat i wkładów rzeczowych od mieszkańców sołectwa. Będą oni mogli świadczyć na rzecz sołectwa również pracę społeczną. Prace te będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców, np. nowe świetlice, boiska czy place zabaw.

Ponadto senatorowie chcą, by rada gminy rozstrzygała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, nie jak to jest do tej pory raz w roku, tylko raz na kilka lat, do momentu podjęcia uchwały o brzmieniu odmiennym.

Jednocześnie  w  przepisach  przejściowych  proponowane  jest,  że  w  przypadku  braku podjęcia jakiejkolwiek uchwały (wyodrębniającej fundusz sołecki, bądź odmawiającej jego wyodrębnienia) – domniemywa się wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwalona  20   lutego   2009   roku   ustawa   o   funduszu   sołeckim   przewidziała zestandaryzowany  system  wsparcia  inicjatyw  lokalnych,  który  pozwolił  na  realizację istotnych społecznie przedsięwzięć w wielu sołectwach. Praktyka funkcjonowania funduszu sołeckiego ujawniła   jednak   kilka   mankamentów   przyjętych   rozwiązań   prawnych. Stąd senacki pomysł na wprowadzenie zmian.