Strategia Rozwoju Kraju 2020 wskazuje, że rozwój obszarów wiejskich stymuluje rozwój miast powiatowych i innych miast o znaczeniu lokalnym, mających potencjał do przyciągania inwestycji poza rolnictwem bądź wykorzystujących potencjał rolniczy otaczających obszarów (jako miejsce zbytu i przetwórstwa produktów rolno-spożywczych).

Ale przewidziano też wsparcie kierowane na obszary wiejskie: Przedsięwzięcia te będą obejmować działania rewitalizacyjne, rozbudowę infrastruktury, zwłaszcza komunikacyjnej, rozwój usług użyteczności publicznej i innych funkcji w zakresie dostarczania usług publicznych, niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych na poziomie lokalnym.

Jednocześnie zapowiedziano, że zróżnicowana struktura osadnicza, społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich w Polsce oraz różny stopień ich powiązań z miastami wymaga bardziej precyzyjnego niż dotychczas ukierunkowania interwencji polityki regionalnej, która powinna być prowadzona w sposób zintegrowany z działaniami o charakterze sektorowym, podejmowanymi w odniesieniu do tej kategorii obszarów w takich dziedzinach jak: infrastruktura telekomunikacyjna i transportowa, rolnictwo, przemysł, edukacja, zdrowie.