Oznacza to, że wydatki na pokrycie podatku vat związane z realizacją PROW 2007 - 2013 w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów", począwszy od 2010 roku powinny być ponoszone ze środków własnych jednostek samorządowych.

Obecnie za realizację tego zadania odpowiedzialne są samorządy powiatowe. Biorąc jednak pod uwagę sytuację budżetową beneficjentów realizujących scalenia, niezaliczenie vat – u do kosztów kwalifikowanych może spowodować w wielu przypadkach odstąpienie od realizacji lub w najlepszym przypadku opóźnienia w ich realizacji.

Dlatego na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej dostrzegającej powyższy problem, KRIR wystosowała pismo, zarówno do Ministra Finansów jak i Ministra Rolnictwa w sprawie niezaliczania vat- u do kosztów kwalifikowanych. Zdaniem izb rolniczych, interpretacja Ministra Finansów zasad kwalifikowalności vat- u, która ukazała się już po uruchomieniu działania scalania, zagraża realizacji tak ważnego programu dla polskiego rolnictwa.

Źródło: farmer.pl