W ubiegłym roku ministerstwo ograniczyło znacznie wydatki na wieloletnie programy badawcze.

Więcej: O ile spadły wydatki na wieloletnie programy badawcze?

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Sachajki, udzielonej przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, skutki ograniczenia budżetu o 34 719 tys. zł były żadne.

Odpowiadając na pytanie, ile osób zwolniono w wyniku ograniczenia wydatków na prowadzone wieloletnie programy badawcze, minister przekonuje, że „w instytutach badawczych MRiRW w roku 2019 prowadzona była normalna wymiana kadr, wynikająca potrzeb jednostek jak i uprawnień pracowników”.

Jak wynika natomiast z zestawienia pokazującego zatrudnienie w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach: 2007, 2015, 2019 i 2020 (stan na kwiecień/maj), prawie w każdym z instytutów nadzorowanych przez MRiRW zatrudnienie spadło, nawet o blisko połowę (Instytut Technologiczno Przyrodniczy zatrudniał w 2007 r. 446 osób, a w 2020 – 239). Wyjątkami są: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, który zwiększył zatrudnienie z 456 osób w 2007 r. do 587 osób w 2020,  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, zatrudniający w 2007 r. 140 osób, a w roku bieżącym 153, oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego – wzrost zatrudnienia od 183 w 2007 roku do 220 osób w 2020.

W sumie w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2007 pracowało 3788 osób, a w 2020 już tylko 3212 – zatem zatrudnienie spadło o 576 osób, co stanowi 14,8 proc.

Odpowiadając na pytanie, jak cięcia środków pochodzących z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programów wieloletnich ograniczyły działania badawcze, minister odparł:

„W ramach programów wieloletnich nie są prowadzone prace badawcze - są one finansowane z budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programów wieloletnich, finansowanych z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są realizowane zadania wspomagające prowadzenie polityki rolnej na poziomie krajowym oraz wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej. W związku z tym ograniczenie środków na programy wieloletnie w 2019 r. nie wpłynęło na ograniczenie badań.”

Z kolei z wyjaśnień dotyczących wprowadzonych ograniczeń w zakresie badań wspomagających politykę rolną wynika, że i tu ograniczenia nie doprowadziły do problemów.

Minister podkreśla, że „ograniczenie środków a w ślad za tym zakresów merytorycznych niektórych zadań z programów wieloletnich zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zachowania ciągłości i zakresu działań priorytetowych dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

Zakupiono mniej materiałów potrzebnych do realizacji zadań (odczynniki chemiczne, materiały biurowe), a także dodatkowego sprzętu. Ponadto ograniczono liczbę wyjazdów krajowych i zagranicznych, a „We wszystkich programach wieloletnich dokonane zostały zmiany zakresów merytorycznych, pozwalające na zachowanie ich celów w sposób umożliwiający kontynuację zadań w ostatnim roku realizacji programu (tj. w 2020) oraz pozwalający na zrealizowanie, podsumowanie i zakończenie wszystkich programów wieloletnich.”

Ponadto „Ograniczenia środków pochodzących z MRiRW w 2019 r. w ramach programów wieloletnich nie spowodowały żadnych zagrożeń dla kontroli bezpieczeństwa żywnościowego kraju i nie mają wpływu na właściwe wykonanie zadań realizowanych przez właściwe departamenty MRiRW”.

Nie ucierpiało monitorowanie suszy i zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (prowadzenie monitoringu gleb i zadania związane z delimitacją ONW).

Z kolei jeśli chodzi o zmiany dotyczące postępu biologicznego i ochrony zdrowia zwierząt gospodarskich, to – jak podaje minister - w roku 2019 z 22 zadań programu „realizowanych było 12 najistotniejszych zadań dla krajowej hodowli zwierząt gospodarskich oraz zachowania jej bogatej bioróżnorodności. W każdym zadaniu programu realizowanym w 2019 roku dokonano zmian zakresu merytorycznego umożliwiających ich kontynuację w ostatnim roku realizacji programu (tj. w roku 2020) oraz pozwalających na łączne podsumowanie wszystkich lat. Zadania które nie były realizowane w 2019 roku są wznowione w roku 2020”.

W przypadku programu wieloletniego „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” jednorazowe obniżenie dotacji przy wznowieniu wszystkich prac w kolejnym roku nie będzie miało długookresowego wpływu na zahamowanie postępu biologicznego i realizację PROW – podał minister. Wydatki na ten program spadły o kwotę 5 100 tys. zł (z 13 628 tys. zł).

Jak się okazuje – nic się nie stało: „cele i miernik główny programu, które zostały w 2019 r. dostosowane do wprowadzanych zmian, zostały w pełni zrealizowane”

Podobnie działo się w przypadku programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” - wydatki na ten program zmniejszono o kwotę 6 049 tys. zł (z 15 436 tys. zł).

Minister podaje, że stan kontroli bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia nie został zagrożony ograniczeniami realizacji zadań Programu Wieloletniego, ponieważ żadne z zadań realizowanych w zakresie „Kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach” nie zostało zawieszone.

„W przypadku oceny wyników badań kontrolnych pasz w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych, pomimo ograniczenia liczby badanych próbek czy uwzględnienia wybranych gatunków zwierząt, nie została naruszona możliwość statystycznego opracowania wyników, co jest istotne dla analizy całości zebranych wyników zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2023. Należy stwierdzić, że zmiana oceny stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących nie spowodowała zagrożeń, ponieważ analiza ich realizacji wskazała na możliwość ograniczenia liczby badanych próbek, uwzględnienia tylko wybranych gatunków zwierząt oraz wykorzystania pojedynczych metod badawczych w miejsce kilku zaplanowanych. Postępowanie takie uwzględniało możliwość statystycznego opracowania wyników, co łącznie z działaniami, które będą realizowane do 2023 roku pozwoli na osiągnięcie końcowych wyników programu” – zapewnia minister.

Cała odpowiedź w załączniku.

Czytaj też:

Jak udowodnić produkcję bez GMO?