W styczniu wiceminister rolnictwa Anna Gembicka poinformowała podczas obrad sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, że w zakresie cyfryzacji rolnictwa ważnym przedsięwzięciem, jakie zostało zrealizowane w 2020 r., było utworzenie na stronie gov.pl e-usługi, umożliwiającej producentom rolnym składanie drogą elektroniczną wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy. Miało to na celu uproszczenie procedur przy składaniu wniosków o tzw. pomoc suszową.

Kolejną e-usługą dla mieszkańców obszarów wiejskich będzie utworzona w przyszłości na portalu gov.pl „Strefa dla Rolnika”, która będzie skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwiania różnych spraw przez rolników. Z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem rolnik będzie mógł załatwić sprawę urzędową w zakresie rolnictwa – podała wiceminister i dodała, że aktualnie trwają prace przygotowawcze e-usług skierowane do rolników, dotyczące m.in.:

- wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego,

- rolniczego handlu detalicznego,

- systemu obsługi producentów ekologicznych,

- modyfikacji e-recepty na potrzeby leczenia zwierząt (e-recepty wydawane przez lekarzy weterynarii),

- paszportyzacji polskiej żywności.

Posłowie Jarosław Sachajko oraz Paweł Szramka zapytali w interpelacji o postęp prac.

Jak odpowiada wiceminister, warunkiem niezbędnym do uruchomienia e-wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest utworzenie przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w Centralnym Rejestrze Faktur (CRF) funkcjonalności umożliwiającej dostęp do e-faktur VAT producentom rolnym, którzy będą mogli je załączać do e-wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Odnosząc się do materiału siewnego wiceminister stwierdziła, że „obecnie nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu i zakresu zmian legislacyjnych dotyczących wniosków o dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ze względu na zakres niezbędnych prac legislacyjnych i organizacyjnych nie jest możliwe, aby te zmiany weszły w życie w 2021 roku”.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy MRiRW zgłosiło kwotę 20 mln zł na ten cel.

„Obecnie podpisywane jest wielostronne porozumienie (m.in. KPRM, MRiRW, ARiMR), w ramach którego opracowana zostanie docelowa koncepcja funkcjonalna (zakres usług) jak i architektoniczna Okienka dla Rolnika czy też Strefy dla Rolnika. W ramach realizacji tego porozumienia, zbudowana będzie w ciągu 1 – 1,5 lat pierwsza grupa usług, która będzie stanowić pilotowe wdrożenie koncepcji jednego okienka” – zapowiada Gembicka.